วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 18:52 น.

ประชาสัมพันธ์

วราวุธ ขอความร่วมมือแยกขยะที่ต้นทาง

วันพฤหัสบดี ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 15.25 น.
วราวุธ ขอความร่วมมือแยกขยะที่ต้นทาง
ลดขยะติดเชื้อแก้ปัญหาขยะติดเชื้อตกค้าง
 
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากปัญหาปริมาณขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลสนาม Hospitel โฮมไอโซเลชั่น ฯลฯ ในระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมามีการตกค้างสะสม ไม่สามารถกำจัดได้ทันในบางพื้นที่ เนื่องจากระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อมีจำนวนและมีกำลังรองรับมูลฝอยติดเชื้อต่อวันไม่เพียงพอ ส่งผลให้มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อตกค้างสะสมเพิ่มขึ้น ประกอบกับปัจจุบันไม่มีการคัดแยกเศษอาหาร เศษพลาสติก อุปกรณ์ทางการเเพทย์ ส่งผลให้มูลฝอยติดเชื้อมีปริมาณมากและขยะมีความชื่นสูงไม่เหมาะสมที่จะนำไปกำจัดด้วยการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ 
 
นายอรรถพล กล่าวว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมาย คพ. ให้ประสานกับกรมอนามัย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(สีแดงเข้ม) 29 จังหวัด เพื่อเตรียมการป้องกันและดำเนินการเเก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยติดเชื้อตกค้าง โดย คพ.เสนอให้มีการคัดแยกขยะจากต้นทาง ให้มีการแยกขยะในกลุ่มของเศษอาหาร ขยะพลาสติก นำไปฆ่าเชื้อโดยการฉีดพ่นแอลกอฮอล์/น้ำยาฆ่าเชื้อ/สารฟอกขาว หลังจากนั้นนำไปฝังในบ่อฝังกลบ ส่วนขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลและสถานประกอบการต่างๆ จะต้องมีการกำจัดโดยการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 (ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข 2535)
 
ปัญหาการทิ้งขยะปนกันทั้งเศษอาหาร ขยะพลาสติกและขยะติดเชื้อโดยไม่มีการคัดแยก ทำให้มีปริมาณขยะจำนวนมากและมีความชื้นสูงไม่เหมาะสมที่จะนำไปกำจัดด้วยการเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ทำให้มีปริมาณขยะสะสมสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชนในพื้นที่ใกล้เคียง ดังนั้นจึงต้องขอความมือทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน ร่วมคัดแยกขยะแต่ต้นทาง เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19 นายอรรถพล กล่าว