วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 14:51 น.

ประชาสัมพันธ์

"ปลัดฯ จตุพร" ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

วันอังคาร ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564, 20.00 น.


"ปลัดฯ จตุพร" ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานส่วนภูมิภาค

สั่งเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วม ย้ำ ทสจ. และ สสภ. ยึดความสุขประชาชนในการปฏิบัติงาน 

 

 

วันนี้ (14 กันยายน 2564) เวลา 13.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานสำคัญของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference  ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมเร่งรัดการดำเนินงานอย่างจริงจัง เน้นย้ำการรายงานผลการดำเนินงานและการติดตามความต่อเนื่องของการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมสั่งการเตรียมรับมือเผชิญเหตุอุทกภัย เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

 

 

 โดยในวันนี้ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานสำคัญด้านการแก้ไขปัญหาการเข้าทำประโยชน์ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของภาครัฐ ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต การดำเนินงานโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า โดยได้ปลูกป่าแล้วทั้งสิ้นมากกว่า 400,000 ไร่ การจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนกว่า 400 อัตราทั่วประเทศ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) 
และการดำเนินงานโครงการเฉพาะพื้นที่  อาทิ โครงการพัชรสุชาคชานุรักษ์ ภาคตะวันออก  โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี การป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ/น้ำเสีย การป้องกัน และ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง/น้ำท่วมพื้นที่วิกฤติ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ป่าชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล และสัตว์ทะเลหายาก ฯลฯ 

 

 

 

     นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำถึงการเร่งรัดการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ คทช. การเร่งยื่นคำขออนุญาตการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติให้แล้วเสร็จทั้งหมด เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป ตลอดจนเตรียมความพร้อมรับมือเหตุอุทกภัย โดยมอบ ทสจ.เตรียมแผนเผชิญเหตุ ด้วยการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ หน่วยงานสังกัด ทส. ระดับจังหวัด รวมทั้งการรายงานสถานการณ์ความพร้อมด้านอุปกรณ์/เครื่องมือ บุคลากรและแผนปฏิบัติงาน การประสานการประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและการเฝ้าระวังดินโคลนถล่มเพื่อแจ้งเตือนพิบัติภัยล่วงหน้า ให้กับพี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมในการอพยพได้อย่างทันท่วงที หากเกิดเหตุการณ์ และมอบ สสภ. ติดตามสถานการณ์ด้านขยะ/ของเสียอันตราย/น้ำเสีย โดยเฉพาะพื้นที่บ่อขยะ และแหล่งที่คาดว่าจะเกิดน้ำเน่าเสีย เป็นต้น