วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 12:24 น.

ประชาสัมพันธ์

ทส. มอบโล่เกียรติยศและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

วันพุธ ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564, 17.50 น.
ทส. มอบโล่เกียรติยศและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
และมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น เพชรจรัสแสง และ คนดีศรี สป. ประจำปี 2564
 
 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องแถลงข่าว 101 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายอนุชา  สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ พร้อมด้วย นายยุทธพล  อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
       
โดยโอกาสนี้ มีผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณอายุราชการในปี 2564 เข้ารับโล่เกียรติยศและเข็มเชิดชูเกียรติ จำนวน 9 ราย ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงฯ 2 ท่าน ได้แก่ นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ และนางอัษฎาพร ไกรพานนท์ อธิบดี 2 หน่วยงาน ได้แก่ นายอดิศร นุชดำรง อธิบดีกรมป่าไม้ และนายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และรองอธิบดี 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย นายนิวัติ มณีขัติย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี  นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ 3 ท่าน ได้แก่ นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ และนายสายธิต สื่อประเสริฐสุข
 
     
และในโอกาสเดียวกันนี้ ยังได้มอบรางวัลเพชรจรัสแสง และรางวัลคนดีศรี สป. ให้แก่ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ  และรางวัลเพชรจรัสแสง ให้แก่ นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง
     
โดยในปี 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง และระดับต้น ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 41 ราย และมีข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับชำนาญการ ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และระดับชำนาญงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงฯ เกษียณอายุราชการ จำนวน 45 ราย
     
สำหรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น รางวัล "เพชรจรัสแสง” บุคคลต้นแบบสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรางวัล "คนดีศรี สป."  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับต้น ที่ได้รับรางวัลรวมจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์