วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 13:50 น.

ประชาสัมพันธ์

แถลงข่าวโครงการความร่วมมือเผยแพร่รายการวิทยุเด็กและเยาวชน

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564, 13.23 น.
แถลงข่าวโครงการความร่วมมือเผยแพร่รายการวิทยุเด็กและเยาวชน สร้างสรรค์สังคม  DCY Radio Network  
 
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย กรมประชาสัมพันธ์ จัดแถลงข่าวโครงการความร่วมมือเผยแพร่รายการวิทยุเด็กและเยาวชน สร้างสรรค์สังคม DCY Radio Network  โดย นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการ ฯ ผ่านทางระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting
 
 
 นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรม กิจการเด็กและเยาวชน เปิดเผยว่า โครงการผลิตรายการวิทยุเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคม DCY Radio Network ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา โดยทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สำนักข่าวต้นกล้านิวส์  สถานีวิทยุเยาวชนออนไลน์      ผลิตรายการวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชน ออกอากาศทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ในช่วงเวลา 16.00 – 18.00 น. และเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ปีที่ผ่านมา มีสถานีวิทยุเข้าร่วมโครงการเพิ่มอีก 212 สถานี เพื่อเผยแพร่รายการวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชน โดยทางสถานีวิทยุเยาวชนออนไลน์ www.thailandonair.com  เป็นแม่ข่ายในการเผยแพร่รายการ และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกันผลิตรายการ คิดส์สาระดี และรายการเกาะติดสะกิดข่าว ซึ่งเป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในช่วงเวลา 17.00 – 18.00 น ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ พร้อมเป็นแม่ข่ายให้กับสถานีวิทยุทั่วประเทศ รับสัญญาณรายการร่วมกับสถานีวิทยุเยาวชนออนไลน์ 
 
 
ดร.ธนกฤต รุ่งแสนทวี โฆษก องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชน แห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์หลักร่วมกันเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และเผยแพร่รายการวิทยุเพื่อเด็ก เยาวชน และรายการสร้างสรรค์สังคม โดยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่าย 50 องค์กร จำนวน 1,000 สถานี ร่วมรับสัญญาณรายการวิทยุเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคม DCY Radio Network ในช่วงเวลา 16.00 - 17.00 น. หรือ 17.00 – 18.00 น. (ตามผังรายการแต่ละสถานี) ในรูปแบบรับสัญญาณรายการสด หรือนำเทปรายการไปเผยแพร่ รวมถึงนำข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่ในรายการของแต่ละสถานีในสังกัดทั่วประเทศ รวมไปถึงสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัดได้มีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุเด็กและเยาวชน อีกทั้งร่วมเป็นเครือข่ายสถานีวิทยุคุ้มครองเด็ก ในการสอดส่องดูแลเด็กในชุมชน 
 
สื่อวิทยุกระจายเสียงในระดับท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะส่งเสริมและสนับสนุนสื่อดี และเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการผลิตรายการวิทยุ เป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่มีสมรรถนะพึ่งตนเองได้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเป็นพลเมือง เก่งดีมีสุข และสร้างสรรค์ นางสุภัชชา กล่าวทิ้งท้าย

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์