วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 04:36 น.

ประชาสัมพันธ์

สาธารณะรัฐเกาหลี หารือ รมว.ทส. เน้นย้ำความร่วมมือที่แน่นแฟ้น

วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 18.11 น.
สาธารณะรัฐเกาหลี หารือ รมว.ทส. เน้นย้ำความร่วมมือที่แน่นแฟ้น
 
 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้หารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับ นางฮัน จ็อง-แอ (Han Jeoung-ae) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐเกาหลี  โดยประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี มีความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนาน และมีการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างกันอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ซึ่งในการหารือครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานในประเด็นต่างๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) เทคโนโลยีการจัดการอุทกภัย  การจัดการขยะพลาสติกทั้งบนบกและในทะเล และเศรษฐกิจหมุนเวียน โดย รมว. ทส. ได้กล่าวถึงความตั้งใจของไทยในการผลักดันโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งแม้ว่าประเทศไทยจะมีพื้นที่เพียง 1 % ของพื้นที่โลก แต่จากการประเมินของ IUCN พบว่า ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพถึง 10% ของโลก ซึ่งไทยจะใช้จุดเด่นและโอกาสนี้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
       
 
 
 
นอกจากนั้นแล้ว ประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านการจัดการขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรม มีเทคโนโลยี upcycle ที่หลากหลาย และตั้งเป้าหมายที่จะ recycle พลาสติกโดยนำกลับมาใช้ประโยชน์ 100% ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว เชื่อมโยงไปถึงการจัดการขยะพลาสติกในทะเล ซึ่งความพยายามที่ผ่านมา ทำให้ประเทศไทยถูกเลื่อนลำดับของประเทศที่มีปัญหาขยะพลาสติกในทะเลจากลำดับที่ 6 เป็น ลำดับที่ 10 ของโลก ทั้งนี้ ประเด็นของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เป็นประเด็นที่สำคัญของไทย โดยเฉพาะในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งปัญหามีทั้งปัญหาน้ำท่วม และน้ำแล้ง และปัจจัยที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งไทยมีนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งในเรื่องของการตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ของประเทศไทยไว้ภายใน ปี ค.ศ. 2065 การจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การมีส่วนร่วมกับภาคเอกชน การตั้งเป้าหมายการใช้รถ EV ซึ่งปัจจุบันภาคเอกชนของไทยมีความ active เป็นอย่างมาก นอกจากนั้นแล้ว รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของไทย 55% ตามที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 โดยภายใต้พื้นที่สีเขียว 55% นั้น จะมีการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ 40% และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ 15% ทั้งนี้ สาธารณรัฐเกาหลี ยินดีที่จะร่วมมือกับไทย ทั้งในเรื่องของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ำ การดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการจัดขยะพลาสติก โดยเฉพาะ Circular economy โดยทั้งสองฝ่ายหวังว่า เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิท 19 คลี่คลายขึ้น จะได้มีการหารือและดำเนินความร่วมมือระหว่างกันอย่างใกล้ชิดต่อไป