วันจันทร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2564 12:51 น.

ประชาสัมพันธ์

รมว.วราวุธ ตรวจเยี่ยมพื้นที่เขาห้วยมะหาด จ.ระยอง

วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 16.57 น.
รมว.วราวุธ ตรวจเยี่ยมพื้นที่เขาห้วยมะหาด จ.ระยอง
พร้อมให้กำลังใจชุมชนร่วมพลิกฟื้นผืนป่า คืนความสมบูรณ์สู่ป่าต้นน้ำ
 
 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหาร ทส. ลงพื้นที่เขาห้วยมะหาด จ.ระยอง ตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นป่า รักษ์น้ำ เขาห้วยมะหาด โดยรับฟังสรุปผลการดำเนินงานจาก ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้แทนบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และรับฟังการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเขาห้วยมะหาด จากชมรมคนรักษ์ป่า ชากลูกหญ้า-เขาห้วยมะหาด พร้อมปลูกต้นไทรเลียบบริเวณพื้นที่อาคารสำนักงาน และเยี่ยมชมต้นสมพงษ์ยักษ์อายุเกือบ 100 ปี ในพื้นที่โครงการ รวมทั้งได้เยี่ยมชมต้นไม้ทรงปลูก ในพื้นที่แปลงปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาห้วยมะหาด
     
 
โครงการฟื้นป่า รักษ์น้ำ เขาห้วยมะหาด เป็นพื้นที่ที่กรมป่าไม้ได้อนุญาตให้หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ ใช้ประโยชน์เพื่อการป้องกันพื้นที่ ต่อมาจึงได้ร่วมกับ บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ชมรมคนรักษ์ป่า ชากลูกหญ้า-เขาห้วยมะหาด และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการฟื้นฟูและบำรุงรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ 2,500 ไร่ บนเขาห้วยมะหาด จังหวัดระยอง ตั้งแต่ปี 2556 ผ่านกิจกรรมการปลูกต้นไม้ สร้างฝายชะลอน้ำ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) เสริมสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศอย่างยั่งยืน จนสามารถพลิกฟื้นจากผืนป่าเสื่อมโทรมให้กลับมาสู่สภาพสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำที่สามารถหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อม และสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
     
 
 
 
โดยผลสำเร็จจากโครงการ ทำให้ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ให้เป็นโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ภาคเอกชน ประเภทป่าไม้และพื้นที่สีเขียว โดยจากการประเมินผลการดำเนินโครงการ ระหว่างปี 2556-2561 สามารถดูดซับก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 32,807.199 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ประมาณ 125,000 ต้น และสามารถสร้างรายได้ให้กับ 5 ชุมชนรอบเขาห้วยมะหาดแล้วกว่า 5 ล้านบาท
    
 
จากนั้น นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. และคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชม "ต้นกฤษณา" ต้นไม้ทรงปลูกเป็นปฐมฤกษ์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต้นไม้อันทรงคุณค่า สู่ผืนป่าตะวันออก ใต้ร่มพระบารมี ณ แปลงปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาห้วยมะหาด ป่าเขานั่งยอง และป่าเขาครอก อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์