วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 01:29 น.

ประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มอบนโยบายขับเคลื่อนงานปี 65

วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 09.31 น.
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มอบนโยบายขับเคลื่อนงานปี 65 
ภายใต้แนวคิด "โลกเปลี่ยน ไทยปรับ พส. พร้อมรับ รุก รวดเร็ว
 
 
 
นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานการประชุมถ่ายทอดยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ และมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ปี 2565 
   
นายอนุกูล กล่าวว่า การดำเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการใน ปี 2565 เน้น “4 Flagship Projects 6 Issuse” ดังนี้
4 Flagship Projects ประกอบด้วย
 
 F1 : ครอบครัวเปราะบาง  70,000 ครอบครัว เข้าถึงสวัสดิการพื้นฐาน "มุ่งแก้จนมากกว่าการช่วยเหลือเฉพาะหน้า" กลุ่มเป้าหมายสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนได้ 
 
F2 : ครอบครัวเปราะบางในนิคมสร้างตนเอง 20,000 ครอบครัวมีรายได้เพิ่ม ใช้แนวคิด BCG เพื่อเน้นการปลูกพืชระยะสั้น พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกนิคมสร้างตนเองให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่ายครัวเรือน 
 
F3 : ราษฎรบนพื้นที่สูง 50,000 ครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ชาวเขาและช่องทางการตลาดที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
 
F4 : อพม. 30,000 คนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการช่วยเหลือครอบครัวเปราะบาง โดยมุ่งเน้นการเสริมพลังและพัฒนาศักยภาพอพม. เพื่อเป็น Para Social worker มีความสามารถในการดูแลกลุ่มเปราะบาง 3 แสนครัวเรือน 
     
6 Issues ประกอบด้วย I1 : จับมือภาคีเครือข่ายเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา I2 : การใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนงานและฐานข้อมูล I3 : ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับให้มีความสอดคล้องต่อการปฏิบัติงาน I4 : ผลักดันให้มี ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ในทุก อปท.ทั่วประเทศ I5 : ผู้นำหน่วยและบุคลากร รู้รอบ รู้ลึก รู้จริง เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยยึดธรรมาภิบาลในการทำงาน  I6 : การสื่อสารสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สังคมมองเห็นการขับเคลื่อนงานภาพใหญ่ของกระทรวง
   
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมเสริมทัพแนวหน้าในการทำงานด้านสังคม ให้เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม  ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย แบบร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ไปด้วยกันในการดูแลประชาชน นายอนุกูล