วันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 12:50 น.

ประชาสัมพันธ์

พม.ร่วมกับ เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย และยูนิเซฟ ประเทศไทย จัดการประชุมระดับชาติ

วันเสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 16.21 น.
พม. ร่วมกับ เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย และยูนิเซฟ ประเทศไทย
จัดการประชุมระดับชาติ เรื่อง "เด็กอยู่ในครอบครัวที่ปลอดภัยและเอาใจใส่"
 
 
 
 
 
 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ประเทศไทย ร่วมกันจัดการประชุมระดับชาติเรื่องการเลี้ยงดูทดแทน เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ด้านการเลี้ยงดูทดแทนในประเทศไทย และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว เพื่อป้องกันการพรากเด็กออกจากครอบครัวโดยไม่จำเป็น โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวประกาศนโยบายด้านการเลี้ยงดูทดแทนของประเทศไทย ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (ZOOM) มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นางสาวอุไร เล็กน้อย และนายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเด็ก เด็ก เยาวชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านเด็ก การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับและทุกภาคส่วน ให้รับทราบต่อสถานการณ์จุดแข็งและข้อท้าทายของประเทศไทย โดยเฉพาะในการป้องกันการพรากเด็กออกจากครอบครัวโดยไม่จำเป็น และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับและทุกภาคส่วนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอมุมมอง ที่นำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายและกระบวนการพัฒนาระบบการเลี้ยงดูทดแทนที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสำหรับเด็กทุกคนในประเทศไทย โดยกิจกรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom  Cloud Meeting
 
https://www.facebook.com/1477050415893876/posts/2943042425961327/?d=n

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์