วันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 13:16 น.

ประชาสัมพันธ์

พม. จัดงานวันสิทธิเด็กสากล ครั้งที่ 7 “เด็กจังหวัดชายแดนใต้กับสถานการณ์โควิด-19”

วันเสาร์ ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 19.34 น.

พม. จัดงานวันสิทธิเด็กสากล ครั้งที่ 7 “เด็กจังหวัดชายแดนใต้กับสถานการณ์โควิด-19”

 

 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดงานวันสิทธิเด็กสากล ครั้งที่ 7 “เด็กจังหวัดชายแดนใต้กับสถานการณ์โควิด-19” โดยนายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมมอบโอวาทให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมงานวันสิทธิเด็กสากล ฯ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings งานวันสิทธิเด็กสากล ครั้งที่ 7 “เด็กจังหวัดชายแดนใต้กับสถานการณ์โควิด-19” 

 

 


กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีความพยายามในการให้ความ ช่วยเหลือเด็กและครอบครัว โดยได้ร่วมกับกองทุนความเสมอภาคเพื่อการศึกษา กรมสุขภาพจิต และ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลการช่วยเหลือ แบบไร้รอยต่อ เน้นบุคลากร อาสาสมัครในพื้นที่ทั่วประเทศเป็นสำคัญ เพื่อเป็นการเปิดช่องทางการแจ้ง ขอรับการช่วยเหลือให้สะดวกขึ้น โดยเปิด Line Official Account @savekidscovid19 เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานเชื่อมต่อบริการของหน่วยงาน องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม และอาสาสมัครในการช่วยเหลือเด็กและครอบครัว 


การจัดงานเวทีวันสิทธิเด็กสากลในวันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นกับน้อง ๆ นักเรียน และภาคีเครือข่ายทั้งจากภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่และ ส่วนกลาง เกี่ยวกับสถานการณ์ ผลกระทบ และรูปแบบการจัดการการให้ความช่วยเหลือเด็กใน สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อไปพัฒนาแนวทางการช่วยเหลือให้ดีขึ้นต่อไป


https://www.facebook.com/1477050415893876/posts/2943013722630864/
 

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์