วันอังคาร ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 05:13 น.

ประชาสัมพันธ์

วราวุธ สนับสนุน อปท. ยกระดับความสำคัญจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขประชาชน

วันอาทิตย์ ที่ 05 ธันวาคม พ.ศ. 2564, 08.01 น.
วราวุธ สนับสนุน อปท. ยกระดับความสำคัญจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขประชาชน
 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายและแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศ ในการจัดฝึกอบรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 4 ภูมิภาค เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษอากาศ น้ำเสีย ขยะและของเสียอันตราย รวมทั้งการเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม เพื่อกระตุ้นสมรรถนะและทักษะของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โดยกรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้มีการลงนามความร่วมมือร่วมกันในการแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นร่วมกันทำงานเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษในทุกด้าน 
นายวราวุธ กล่าวว่า บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต ต้องมุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องหลักสำคัญควบคู่และเท่าเทียมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาการศึกษา เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการ BCG Model หรือการพัฒนาในลักษณะเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ เศรษฐกิจสีเขียว ที่มุ่งใช้นวัตกรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ตามที่นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศไว้ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP-26) ที่เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ นอกจากนี้ เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมมีเครือข่ายในการประสานงานเพื่อติดตาม ตรวจสอบ กำกับ ควบคุม และบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดที่ปล่อยระบายมลพิษให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและมีความยั่งยืน
 
นายอรรถพล เจริญชันษา กล่าวว่า การฝึกอบรม “เสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อม” จำนวน 4 ครั้ง ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค มีเป้าหมายเป็น อปท. จำนวน 2,976 แห่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งคุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ และการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย ให้สามารถนำไปปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรของหน่วยงานในระดับพื้นที่ ภูมิภาค และส่วนกลาง เพื่อเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม แก้ไขปัญหามลพิษให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างยั่งยืน