วันอังคาร ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 05:56 น.

ประชาสัมพันธ์

"สานพลังเครือข่ายทางวิชาการ เพื่อหนุนเสริมการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ"

วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565, 10.38 น.
"สานพลังเครือข่ายทางวิชาการ 
เพื่อหนุนเสริมการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุ" 
 
 
เครือข่ายงานวิจัยนานาชาติเพื่อสังคมผู้สูงอายุ (IRAH) โดย ดร.เสาวลักษณ์ กิตติประภัสร์ และคณะร่วมหารือกับผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ นำโดยนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วยรองอธิบดี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการกองที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับวางแผนการบูรณาการ
การทำงานร่วมกันในการสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุให้ตอบโจทย์ และตรงตามความต้องการของผู้สูงอายุ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สภาพแวดล้อม รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นกลไกการสร้างความร่วมมือและการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ (อพมส.) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) และ โรงเรียนผู้สูงอายุ ในพื้นที่ทั่วประเทศ ในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั่วประเทศ