วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 13:54 น.

ประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาแผนงานด้านการเลี้ยงดูเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 12.41 น.
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาแผนงานด้านการเลี้ยงดูเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์ 
 
 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาแผนงานด้านการเลี้ยงดูเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์ ระหว่าง กรมกิจการเด็กและเยาวชน และองค์การแคร์ฟอร์ ชิลเดรน          (โดย นางจตุพร โรจนพานิช  อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และดร. โรเบิร์ต โกล์ฟเวอร์ กรรมการบริหารองค์ การแคร์ฟอร์      ชิลเดรน ประเทศอังกฤษ) พัฒนาการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูด้วยครอบครัว เพื่อลดจำนวนเด็ก  ในสถานในสถานรองรับเด็ก และสร้างโอกาสให้เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ภายใต้บรรยากาศของครอบครัว
 
 
     
การลงนามข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ จะมีการขยายงานเพื่อสร้างความตระหนักรู้สู่สังคมมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลเด็กในสภาพแวดล้อมแบบครอบครัว เพื่อให้เด็กได้รับโอกาสที่จะเติบโตในบรรยากาศครอบครัว รวมถึงการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่เด็ก ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเด็กเปราะบางให้ได้รับการดูแลในสภาพแวดล้อมแบบครอบครัวโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก นับเป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นการทำงานในเชิงป้องกันและแก้ไขปัญหาจากต้นทาง ให้เด็กได้มีโอกาสเติบโตในบรรยากาศครอบครัว ชุมชน อย่างเหมาะสม
 

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์