วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 13:38 น.

ประชาสัมพันธ์

พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ ขับเคลื่อนอบรม อพม. ภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 16.59 น.
พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ ขับเคลื่อนอบรม อพม. ภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน
 
 
นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาสาสมัครพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อการดูแลคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุระดับจังหวัดและระดับพื้นที่และสนับสนุนเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีระบบรองรับสังคมสูงอายุ
 
 นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ กล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีสัดส่วนประชากรสูงอายุคิดเป็นร้อยละ 18 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ซึ่งการเพิ่มสัดส่วนของประชากรสูงอายุส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความจำเป็นต้องการได้รับการดูแลเพิ่มขึ้น พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแล ช่วยเหลือ คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 โดยมีกระบวนการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพให้กับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) เครือข่ายจิตอาสา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 830 คน เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุครอบคลุมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม 
 
 การอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนจะได้รับทักษะและความรู้หลากหลายมิติอาทิการส่งเสริมสุขภาพและทักษะจำเป็นพื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุวิถีใหม่ (New Normal) ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CIVID - 19) หลักสูตรด้านการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น การจัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุ การใช้ Social Media ในการดูแลผู้สูงอายุ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบทางไกล (Zoom Video Conference) ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างทักษะกระบวนการต่าง ๆ ในการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือผู้สูงอายุอย่างครบถ้วนทุกมิติให้แก่บุคลากรผู้ดูแลผู้สูงอายุ อพม. และประชาชนโดยมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
 
 
 
 

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์