วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 14:21 น.

ประชาสัมพันธ์

สส. จัดกิจกรรมปลูกป่า ปลูกรักษ์ ร่วมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2565 สร้างพื้นที่สีเขียว และลดปัญหาภาวะโลกร้อน

วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 14.51 น.
สส. จัดกิจกรรมปลูกป่า ปลูกรักษ์ ร่วมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2565
สร้างพื้นที่สีเขียว และลดปัญหาภาวะโลกร้อน
 
 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดกิจกรรมปลูกป่า ปลูกรักษ์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2565 โดยนายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกันปลูกป่าชายเลนในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และล่องเรือชมวิถีชีวิตการประกอบอาชีพชาวประมงชายฝั่ง ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อรณรงค์ร่วมกับนานาประเทศเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ในการกระตุ้นให้สังคมเกิดความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม ตามประเด็นวันสิ่งแวดล้อมโลก Only One Earth : ปกป้องโลกวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีของเรา
 
 
นายเฉลิมชัย ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สืบเนื่องจากวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565 โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) ได้กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วโลก คือ Only One Earth : ปกป้องโลกวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีของเรา และในวาระดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565 เพื่อรณรงค์ร่วมกับนานาประเทศเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ให้สังคมเกิดความตื่นตัวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันทำกิจกรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่สอดคล้องกับประเด็นหลักในการรณรงค์ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติและตามนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในประเทศ
 
 
สำหรับกิจกรรมปลูกป่า ปลูกรักษ์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565 ในวันนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นและสร้างกระแสความตื่นตัวเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2565 ที่กำลังจะมาถึง โดยร่วมกันปลูกป่าชายเลนในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม อาสาพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดสมุทรสงคราม และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็นเครือข่ายเยาวชนโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน สร้างพื้นที่สีเขียว ลดปัญหามลพิษ รวมถึงลดปัญหาภาวะโลกร้อน ฟื้นฟูระบบนิเวศในการช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก และสร้างสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ ส่งต่อให้ลูกหลานในอนาคตอย่างยั่งยืน

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์