วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 21:07 น.

ประชาสัมพันธ์

พม. โดยกรมเด็กฯ ชี้แจงกรณีเจ้าหน้าที่ตกเป็นผู้ต้องหาค้ามนุษย์ จ.กาฬสินธุ์

วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565, 20.15 น.
พม. โดยกรมเด็กฯ ชี้แจงกรณีเจ้าหน้าที่ตกเป็นผู้ต้องหาค้ามนุษย์ จ.กาฬสินธุ์
 
 
​ตามที่ปรากฏเป็นข่าวกรณีตำรวจ ปคม. จับกุมผู้เกี่ยวข้องกับการซื้อบริการทางเพศเด็กต่ำกว่า 18 ปี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย ๑ ในนั้นเป็นนักสังคมสงเคราะห์ บ้านพักเด็กและครอบครัว
 
​นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้สั่งการให้ กรมกิจการเด็กและเยาวชนหาข้อเท็จจริงและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน   ได้สั่งการให้บ้านพักเด็กและครอบครัวรายงานข้อเท็จจริงทันที และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงกับผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ได้มีคำสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาปฏิบัติงาน ที่ส่วนกลาง มีผล ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวมถึงกำชับให้ติดตามการช่วยเหลือผู้เสียหายในคดี และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรายนี้ให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวน
 
​นอกจากนี้กรมกิจการเด็กและเยาวชนจะได้ตั้งคณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก​ ฯ หากตรวจสอบแล้วพบว่าขาดคุณสมบัติ กรมกิจการเด็กและเยาวชนจะเสนอ​ รมว.พม.​ มีคำสั่งให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสงเคราะห์เด็กและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๗ ตลอดจนมีหนังสือแจ้งสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์พิจารณาประเด็นความประพฤติของ พรก.ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการดำเนินการจะยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม และเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์