วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 13:55 น.

ประชาสัมพันธ์

NER ลุยยุทธศาสตร์ ESG สานต่อโครงการ "NER ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้"

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2566, 11.16 น.

NER ลุยยุทธศาสตร์ ESG สานต่อโครงการ "NER ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้"

 

บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ เผยถึงพันธกิจมุ่งคืนประโยชน์สู่สังคมผ่าน 1 ใน 3 แกนหลักยุทธศาสตร์แนวคิดพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ESG (Environment, Social, และ Governance) เดินหน้าแผนงานความรับผิดชอบต่อสังคม สานต่อโครงการ "NER ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้" เร่งแก้ไขปัญหาขาดสื่อการเรียนการสอนในห้องสมุดในโรงเรียนพื้นที่ชนบท

 

 

ห้องสมุดโรงเรียน เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่มีความสำคัญยิ่งต่อนักเรียนและครูผู้สอน ในการเรียนรู้ศึกษาค้นคว้า แสวงหาคำตอบ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดทำโครงการนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ห้องสมุดของโรงเรียนมีหนังสือที่มีสาระประโยชน์ มีปริมาณที่เพียงพอ และเหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้เรียนรู้และส่งเสริมบรรยากาศการอ่านและการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

คุณเกศนรี จองโชติศิริกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด/ควบคุมคุณภาพ บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ หรือ NER ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆและกลุ่มผู้ค้าคนกลางทั้งในประเทศและต่างประเทศ เปิดเผยว่า ประเทศไทยยังคงเผชิญกับโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ตามต่างจังหวัดขาดแคลนหนังสือ ส่งผลให้เด็กบางคนขาดทักษะการอ่านและมีความรู้ไม่ครอบคลุม

เพื่อเร่งแก้ไขปัญหานี้ในโรงเรียนพื้นที่ชนบท และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บริษัทจึงตั้งเป้าหมายของโครงการนี้เพื่อ

 

1. เพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลการศึกษาหาความรู้

2. เพื่อให้ห้องสมุดมีหนังสือที่มีสาระประโยชน์ และเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน

3. เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านและการเรียนรู้ให้มากขึ้น

4. เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับนักเรียนและครูผู้สอน

5. เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน

 

ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจมุ่งมั่นคืนประโยชน์สู่สังคม จึงเดินหน้าสานต่อโครงการปันน้ำใจ ห่วงใยโรงเรียน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ย้ำยุทธศาสตร์ด้านการจัดการคุณภาพชีวิต 1 ใน 3 แกนหลักยุทธศาสตร์แนวคิดพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ESG ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (corporate social responsibility หรือ CSR) ในปี 2564 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  โดยบริษัทได้พัฒนาห้องสมุดไปแล้วจำนวน 9 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนทั้งหมดอยู่ภายในระยะรัศมีห่างจากโรงงานที่อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่เกิน 6 กิโลเมตร ดังนี้

 

ปี 2564

1.โรงเรียนบ้านบาตร

2.โรงเรียนบ้านโคกเพชร

3.โรงเรียนบ้านกระสัง

ปี 2565

1.โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ

2.โรงเรียนบ้านตลุงเก่า

3.โรงเรียนบ้านโคกย่าง

4.โรงเรียนวัดบ้านประทัดบุ

5.โรงเรียนบ้านโคกกลาง

6.โรงเรียนบ้านหนองม่วง

 

โดยใน 2566 บริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยคัดเลือกจาก 9 โรงเรียนที่ได้พัฒนาห้องสมุดไปแล้ว เลือกจากโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านสถานที่ ด้านการติดตั้งตัวรับสัญญาณอินเทอร์เน็ต และด้านบุคลากรที่มีความรู้ความเชียวชาญในการให้คำปรึกษากับนักเรียนในการค้นคว้าหาความรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ได้มีโครงการดำเนินการด้านสุขอนามัยในโรงอาหารของโรงเรียน และมีโครงการที่จัดหาอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้เยาวชนได้ใช้ประโยชน์อีกด้วย

 

สุดท้ายนี้ ทางบริษัทขอเชิญชวนทุกท่านในการร่วมบริจาคหนังสืออ่านเล่น และ หนังสือนอกเวลา สภาพดี กับโครงการ ปันหนังสือเพื่อน้อง เพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยท่านสามารถนำหนังสือมาร่วมบริจาคได้ที่ ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) อาคารเซ็นทรัล ซิตี้ ทาวเวอร์ บางนา ชั้น 28 จ.กรุงเทพฯ หรือ โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์