วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 10:37 น.

ประชาสัมพันธ์

ประกันสังคม เผยยอดผู้ประกันตนใช้สิทธิประกันสังคม ม.ค.- พ.ย.60

วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 14.17 น.

ประกันสังคม เผยยอดผู้ประกันตนใช้สิทธิประกันสังคม ม.ค.- พ.ย.60 กว่า 69 ล้านครั้ง

เคลียร์ปัญหาให้นายจ้าง – คลายทุกข์ให้ผู้ประกันตนไปแล้ว 5,729 เรื่อง

 
 
 
สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เผยยอดผู้ประกันตนขอรับสิทธิประโยชน์ 7 กรณี เดือน มกราคม - พฤศจิกายน 2560 จำนวนแล้วกว่า 69 ล้านครั้ง ยอดร้องเรียนปัญหา 6,212 เรื่อง เลขาธิการ สปส. แจง เคลียร์ปัญหาให้นายจ้าง – คลายทุกข์ให้ผู้ประกันตนแล้ว 5,729 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 92.22 เผยส่วนใหญ่ร้องเรียนสถานประกอบการ วอนนายจ้าง ให้ความร่วมมือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อสิทธิประโยชน์ อันพึ่งมีพึ่งได้ของผู้ประกันตน
 
 
นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2560 มีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ทุกมาตรากว่า 14 ล้านคน มียอดผู้มาขอรับประโยชน์ทดแทน 7 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ว่างงาน รวมแล้ว 69 ล้านครั้ง มียอดร้องเรียนจากนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และผู้เกี่ยวข้องในระบบประกันสังคมยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาระหว่างเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2560 จำนวน 6,212 เรื่องสำนักงานประกันสังคมดำเนินการแก้ไขปัญหาในระบบให้กับผู้ร้องได้แล้วเสร็จภายใน 25 วันทำการ เป็นจำนวน 5,729 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 92.22 สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา   แก้ปัญหาข้อร้องเรียนแล้ว 604 เรื่อง แยกเป็นเรื่องที่มีการร้องเรียนหรือแจ้งปัญหาอุปสรรคในการรับบริการสูงที่สุด ได้แก่ 1.ร้องเรียนสถานประกอบการ จำนวน 270 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 44.70 2.ร้องเรียนการขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม จำนวน 118 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 19.54 3.ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ส่วนกลาง/เขต/พื้นที่/จังหวัด จำนวน 52 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 8.61 4.ร้องเรียนสถานพยาบาล จำนวน 46 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.62 5.ปัญหาอื่น ๆ เช่น มิจฉาชีพแอบอ้างใช้สิทธิ แทนผู้ประกันตน การใช้สิทธิซ้ำซ้อน จำนวน 43 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.12 6.ร้องเรียนระบบของสำนักงานประกันสังคม จำนวน 38 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 6.29 7.ร้องเรียนระบบของศูนย์บริการข้อมูล 1506 จำนวน 33 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.46 8.ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการข้อมูล 1506 จำนวน 2 เรื่อง 9.การขอรับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน จำนวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.33
 
 
เลขาธิการ สปส. กล่าวในตอนท้ายว่า ประเด็นที่มีการร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสถานประกอบการ กรณีไม่ขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้าง การหักเงินแต่ไม่นำส่งเงินสมทบ/ส่งไม่ครบ การแจ้งรายละเอียดลูกจ้างเข้า-ออกไม่ถูกต้อง และเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ในการใช้สิทธิกับสำนักงานประกันสังคม จึงขอความร่วมมือนายจ้าง ให้ความร่วมมือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งกรณีดังกล่าวนอกจากนายจ้างจะไม่ถูกดำเนินคดีทางกฎหมายแล้ว ยังทำให้ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขการเกิดสิทธิประโยชน์ในแต่ละกรณีได้ หากลูกจ้าง/ผู้ประกันตน มีข้อร้องเรียนหรือมีข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับสถานประกอบการ ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือมีปัญหา จากการรับบริการในระบบประกันสังคมสามารถแจ้ง สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก โดย ยื่นร้องเรียนด้วยตนเอง ผ่านโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506  ตลอด 24 ชั่วโมง เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่เว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ  www.1111.go.th

หน้าแรก » ประชาสัมพันธ์