วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 20:53 น.

อาชญากรรม » คอลัมน์

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

รอง ป. : วันอังคาร ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562, 07.02 น.

เป็นปีของ "บิ๊กแป๊ะ"

♦♦♦ รายงานตัวนี้...ส่งท้ายปีเก่า 2562 แวดวง "สีกากี" ต้องยกให้เป็น "ปีของแป๊ะ" เพราะทุกอย่างอยู่ในคอนโทรล "บิ๊กแป๊ะ" พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา แม่ทัพใหญ่สีกากี อย่างเต็มตัวแต่เพียงผู้เดียว ไม่มีเงาดำๆปกคลุมเหมือน 3-4 ปีที่ผ่านมา จน "กรมปทุมวัน" แทบเละตุ้มเปะ โดยเฉพาะการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ วาระประจำปีต่างจากทุกๆ ปีก่อนหน้านี้ ชนิดหน้ามือเป็นหลังมือ เพราะปี 62 การแต่งตั้งทุกระดับตรงตามเวลา ตรงตามกฎ ก.ตร. "เป๊ะ" จนลูกน้องและเหล่ากองเชียร์มีเสียงชื่อชม "แป๊ะ" กันกระหึ่ม ตั้งแต่การแต่งตั้ง "นายพล " ตำแหน่ง ผู้บังคับการ(ผบก.) ถึง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(รองผบ.ตร.)และจเรตำรวจแห่งชาติ ยศ พล.ต.ต. ถึง พล.ต.อ. เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ส.ค. ตรงตามระเบียบ ก.ตร. ที่กำหนดไว้ ตามมาด้วยการแต่งตั้ง "นายพัน" ตำแหน่ง สารวัตร(สว.) ถึง รองผู้บังคับการ(รองผบก.) ยศ พ.ต.ต.-พ.ต.อ. ก็เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 พ.ย. ทันตามระเบียบ ก.ตร. ไม่ต้องเลื่อน ไม่ต้องขยายเวลาให้วุ่นวาย รวมทั้งการแต่งตั้งมดงาน ตำแหน่ง ระดับ ผู้บังคับหมู่(ผบ.หมู่) ถึง รองสารวัตร(รองสว.) ยศ ส.ต.ต.- ร.ต.อ. ตามกฎ ก.ตร. ต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ม.ค. ก็มีแนวโน้มจะเสร็จทันตามกำหนด เพราะ "ผบ.แป๊ะ" สะบัดปากกาวางไทม์ไลน์การแต่งตั้งเอาไว้แล้ว

 


♦♦♦ ตามไทม์ไลน์ "ผบ.แป๊ะ" ส่งถึง ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ในสังกัด สง.ผบ.ตร. เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ ผบ.หมู่ -รองสว. วาระประจำปี 2562 ให้หน่วยดำเนินการ กรณีสับเปลี่ยนหมุนเวียนภายในหน่วยให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและคุณสมบัติของข้าราชการตำรวจพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งมีความเห็นขัดข้องหรือเกิดความเสียหายต่อทางราชการหรือไม่และให้นำเสนอผู้บังคับบัญชาระดับถัดขึ้นไป โดย เสนอถึงระดับ กก. และให้ผู้บังคับบัญชามีความเห็นเป็นที่ยุติภายใน 3 ม.ค.63 เสนอถึงระดับบก. ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณามีความเห็นเป็นที่ยุติในวันที่ 7 ม.ค.63 สำหรับบก.ที่มีหน่วยขึ้นตรง สง.ผบ.ตร. ให้เสนอคำร้องให้ผบช.ภายในวันที่ 10 ม.ค.63 ๐


♦♦♦ กรณีสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดำรงตำแหน่งนอกสังกัดให้หัวหน้าหน่วยส่งคำร้องที่มีผลการพิจารณาไม่ขัดข้อง หรือไม่ขัดข้องขอกำลังพลสับเปลี่ยนในคราวเดียวกันไปยังหน่วยที่รับตัวภายในวันที่ 14 ม.ค.63 โดยให้หน่วยที่รับตัวพิจารณาทำความตกลงกับหน่วยต้นสังกัดจนเป็นที่ยุติ จากนั้น บช. และบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร.ให้ดำเนินการจัดส่งบัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ รองสว.และผบ.หมู่ ไปตร.ผ่าน ทพ. ภายในวันที่ 20 ม.ค.63 บช.ที่ไม่ได้สังกัด สง.ผบ.ตร. ให้ดำเนินการจัดทำบัญชีแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับผบ.หมู่ –รองสว. ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 ม.ค.63 แล้วส่งผ่านไปยังสกพ. และในการจัดทำบัญชีการแต่งตั้งดังกล่าวให้ทุกหน่วยบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลงานกำลังพลตร. เพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนของบุคคลกับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง และหลังจากได้รับแจ้งผลการตรวจสอบจากทพ. แล้วให้มีคำสั่งแต่งตั้งพร้อมกันทุกหน่วยภายใน 31 ม.ค.63 โดยคำสั่งแต่งตั้งมีผลบังคับใช้วันที่ 10 ก.พ.63


♦♦♦ นอกจากนี้ "ผบ.แป๊ะ" วางกฎเหล็กเอาไว้ การแต่งตั้งตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งในวาระประจำปี 2561 ให้ดำเนินการให้เฉพาะเท่าที่จำเป็นและระบุเหตุผลความจำเป็น ภายในวันที่ 20 ม.ค.63 ให้หน่วยพิจารณาให้ความสำคัญกับการแต่งตั้งตำรวจในกรณีร้องขอกลับภูมิลำเนาหรืออุปการะครอบครัว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ตำรวจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัว รวมทั้งให้หน่วยพิจารณาแต่งตั้งตำรวจในกลุ่มสายงานสอบสวนที่สมัครใจไปดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นระดับ รอง สว.(สอบสวน) โตยพิจารณาปรับย้ายตำรวจที่ไม่เคยผ่านงานสอบสวนมาก่อนเป็นอันดับแรก ส่วนตำรวจที่เคยผ่านงานสอบสวนมาแล้วให้พิจารณาในลำดับถัดไป โดยให้หน่วยคำนึงถึงจำนวนตำรวจในทุกสายงานให้มีเพียงพอกับปริมาณงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติงานในสายงานสอบสวนซึ่งจะต้องบริการประชาชนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสอบสวนในสถานีตำรวจ ๐


♦♦♦ การดำเนินการแต่งตั้งตำรวจระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงาน ให้ประสานทำความตกลงกันไว้เป็นหลักฐานให้ชัดเจน โดยให้ถือปฏิบัติตามคำสั่ง ตร.ที่ 297/2562 ลง 10 พ.ค.2562 เรื่อง การมอบหมายอำนาจการสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ โดยเคร่งครัด รวมทั้งการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของตำรวจที่จะแต่งตั้งรวมถึงยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เลขตำแหน่ง และรายละเอียดอื่นๆ ทางด้านธุรการ ให้หน่วยเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบให้ถูกต้อง และให้ บช.ที่มีได้สังกัด สง.ผบ.ตร.รวบรวมสำเนาคำสั่งแต่งตั้ง รวมทั้งสรุปจำนวนคำสั่งที่แต่งตั้งและรายชื่อตำรวจที่ได้รับแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงานแล้วจัดส่งไปยัง ตร.ผ่าน ทพ.ใน 3 ก.พ.63....หากยึดตามบรรทัดฐานการแต่งตั้งทั้ง "นายพล" และ"นายพัน"ที่ผ่านมา ทุกอย่างก็น่าจะตรงตามไทม์ไลน์ ให้เหล่า"มดงาน" ได้เฮ ได้มีความหวัง ได้มีกำลังใจ ในการทำงานตามบทบาท "ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์" กันต่อไป ๐ สวัสดี

รอง ป.