วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 14:22 น.

กทม-สาธารณสุข

สภากาชาดหนุนปลูกผักกินเอง ตามศาสตร์พระราชาป้องภัยโควิด-19

วันเสาร์ ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2563, 10.23 น.

สภากาชาดไทยขยายความช่วยเหลือประชาชนไปยังหมู่บ้านถูกปิดเพื่อป้องกันโควิด-19 และกลุ่มอาชีพอิสระซึ่งถูกให้หยุดงานหรือเลิกจ้าง โดยส่งเสริมให้เกษตรผสมผสานเพื่อลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน

วันที่ 18 เม.ย.2563 นายกฤษฏา บุญราช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดกล่าวว่า ได้แจ้งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัดให้สนับสนุนชุดยังชีพธารน้ำใจ สภากาชาดไทย สำหรับผู้กักตนเองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ล่าสุดเพิ่มกลุ่มเป้าหมายไปถึงประชาชนซึ่งอาศัยในหมู่บ้านที่มีการประกาศปิดหมู่บ้านหรือชุมชนเพื่อป้องกันความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคและมีความยากลำบากในการทำมาหากินและมีฐานะยากจน อีกกลุ่มคือ ผู้มีอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมและที่มีฐานะยากจนไม่สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ โดยหลังถูกให้พักงานหรือเลิกจ้างได้กลับมาอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนเช่น ลูกจ้างใช้แรงงาน กลุ่มคนขับรถรับจ้างสาธารณะ หรือผู้ให้บริการนวดแผนโบราณ เป็นต้น

 
สภากาชาดไทยยังส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดรณรงค์ให้ครอบครัวคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด อาสาสมัครเหล่ากาชาดจังหวัด และครอบครัวสมาชิกยุวกาชาดภายในจังหวัดริเริ่มเป็นครอบครัวตัวอย่างทำเกษตรผสมผสานด้วยการปลูกผัก พืชสวนครัว เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ และ/หรือเลี้ยงปลาไว้ในบริเวณที่พักอาศัยตามสภาพแวดล้อมของพื้นที่ สำหรับรับประทานในครอบครัวและ/หรือแบ่งปันให้เพื่อนบ้าน ทั้งนี้สามารถเรียนรู้วิธีการจากโรงเรียนในพื้นที่ซึ่งได้ดำเนินการอยู่แล้วตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง โครงการซอยนี้มีรักปลูกผักแบ่งปัน และโครงการทหารพันธุ์ดี เป็นต้น

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข