วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 01:26 น.

กทม-สาธารณสุข

จิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้บริการตรวจสุขภาพในรพ.สังกัดกทม.ฟรี

วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 19.28 น.
จิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้บริการตรวจสุขภาพในรพ.สังกัดกทม.ฟรี
 
 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่
 
นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในกทม. เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563  ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ  จึงกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้บริการตรวจคัดกรองโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพฟัน พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 20-24 ก.ค.63 ณ โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 11 แห่ง ดังนี้ โรงพยาบาลกลาง บริการตรวจคัดกรองต้อหิน ต้อกระจก จำนวน 200 ราย  โรงพยาบาลตากสิน บริการตรวจคัดกรองคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 200 ราย และตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) จำนวน 50 ราย  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ บริการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงทางนรีเวชโดยศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้อง BMEC ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. วันละ 30 ราย และตรวจสุขภาพฟัน ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น.  โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง และตรวจสุขภาพฟัน จำนวน 50 ราย/วัน  โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ บริการฝังเข็มผู้สูงอายุ วันละ 68 ราย/วัน  โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ และโรงพยาบาลคลองสามวา บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน บริการตรวจสุขภาพทั่วไป และสุขภาพฟัน โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร บริการตรวจมะเร็งเต้านม ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น คัดกรองเบาหวาน ความดัน สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน เฉพาะในวันที่ 22 ก.ค.63 ณ ชุมชนตลาดหนองแขม และ 24 ก.ค.63 ณ หมู่บ้านพระปิ่น 4  โรงพยาบาลสิรินธร บริการตรวจคัดกรองโรคตับอักเสบ จำนวน 368 ราย เฉพาะในวันที่ 21 ก.ค.63 และตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์ วันที่ 23 ก.ค.63 ณ วัดทุ่งเศรษฐี เขตประเวศ สำหรับประชาชนผู้สนใจใช้บริการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครที่ประสงค์ไปใช้บริการทุกแห่ง