วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 00:48 น.

กทม-สาธารณสุข

ประกันสังคมรุกงานประชาสัมพันธ์เข้าถึงผู้ประกันตน

วันอังคาร ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563, 15.33 น.


ประกันสังคม รุกงานประชาสัมพันธ์เข้าถึงผู้ประกันตน
จัดโครงการสื่อสารสร้างการรับรู้งานประกันสังคม ที่จังหวัดสงขลา

             

 

 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้ นางสาวไพลิน จินดามณีพร ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการสื่อสารการรับรู้งานประกันสังคม ครั้งที่ 1/2563 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างการรับรู้ ประสานความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข่าวสาร รวมทั้งสิทธิประโยชน์ กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ การจัดเสวนาให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในสถานประกอบการ สถานพยาบาล และสื่อมวลชนใน 7 จังหวัดภาคใต้
นางสาวไพลิน จินดามณีพร ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม กล่าวในโอกาสเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการสื่อสารการรับรู้งานประกันสังคม ว่า สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินงานตามนโยบาย  การดำเนินงานของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสำคัญการทำงานเชิงรุก  ทั้งในด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงาน โดยเน้นการสร้างการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ในภารกิจของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน รวมทั้งสิทธิประโยชน์ใหม่ๆ ของสำนักงานประกันสังคม และเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมจึงได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยใช้สื่อบุคคลที่มีอิทธิพล เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างได้ผลมากที่สุด

 

 

 สำหรับการจัดโครงการสื่อสารการรับรู้งานประกันสังคมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชน ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประกันสังคมของสถานประกอบการ และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่ใน 7 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล ตรัง ปัตตานี นราธิวาส และยะลา เข้าร่วมโครงการฯ รวม 80 คน มีกำหนดจัดงานฯ 2 วัน คือ ในวันที่ 14 และ 15 กันยายน 2563 ในงานได้จัดให้มีกิจกรรมหลายรูปแบบ เช่น การบรรยายเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 โดยนางนพรัตน์ จันธนะสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 การให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม  และกองทุนเงินทดแทนตามนโยบาย Healthy Thailand กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 4 อ. การเสวนางานประกันสังคมเรื่อง “รู้สิทธิ สร้างสุข (ภาพ) กับประกันสังคม” โดยวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม นางอุสนีย์ ศิลปะศร ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ นายแพทย์ไกรจักร แก้วนิล ที่ปรึกษาทางการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน  และนางสาวอรุณี ศรีโต คณะกรรมการประกันสังคม โดยมีนายกฤชกรรณ์ชัย บัวดำ เป็นผู้ดำเนินรายการ