วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 16:07 น.

กทม-สาธารณสุข

50 เขต งดบริการงานทะเบียนแก่แรงงานต่างด้าวในทุกกรณี

วันศุกร์ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564, 12.52 น.
50 เขต งดบริการงานทะเบียนแก่แรงงานต่างด้าวในทุกกรณี 
 
 
นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค (COVID-19) ในปัจจุบันพบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และกระจายตัวออกไปครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็ว  โดยฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต ยังคงเปิดให้บริการประชาชน และมีประชาชนมาใช้บริการอย่างหนาแน่น จึงมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร และเป็นไปตามแนวทางหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงให้สำนักงานเขตดำเนินการ ดังนี้ ในวันราชการปกติ (วันจันทร์ - วันศุกร์) ให้บริการเวลา 08.00-16.00 น. งานทะเบียนราษฎร ให้บริการเฉพาะการรับแจ้งเกิด - ตาย และให้บริการตรวจ คัดและ
รับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเฉพาะกรณีบัตรหาย งานทะเบียนทั่วไป ให้บริการตรวจ คัดและรับรองเอกสารเกี่ยวกับงานทะเบียนทั่วไป
 
 
สำหรับในวันหยุดราชการ (วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักชัตฤกษ์) เวลา 08.00-16.00 น. ให้บริการเฉพาะรับแจ้งเกิด - ตาย รวมทั้งงดจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ) และงานทะเบียนแก่แรงงานต่างด้าวในทุกกรณี (ยกเว้นการแจ้งเกิดกรณีปกติ และการแจ้งตาย) ในกรณีที่ประชาชนมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้เอกสารหลักฐานทางการทะเบียนให้พิจารณาดำเนินการเป็นกรณี ๆ ไป อย่างไรก็ตามให้พิจารณากำหนดสัดส่วนผู้ปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการและไม่เกิดความเสียหายแก่ราชการ  
 
ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ได้กำชับ 50 สำนักงานเขต พิจารณากำหนดจำนวนผู้รับบริการ (คิว) ในการให้บริการประชาชนให้เหมาะสม เพื่อลด
ความหนาแน่นของประชาชนที่มารับบริการ โดยให้นำระบบจองคิวออนไลน์ (BMAQ) มาใช้ในการบริหารจัดการจำนวนผู้มาขอรับบริการ และนำระบบลงทะเบียนออนไลน์ "ไทยชนะ" มาใช้อย่างเคร่งครัด