วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 11:02 น.

กทม-สาธารณสุข

กทม.เร่งประสานหน่วยงานช่วยเหลือเยียวยาทายาท

วันจันทร์ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 11.55 น.
 กทม.เร่งประสานหน่วยงานช่วยเหลือเยียวยาทายาท
อสส.เขตห้วยขวางที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
 
นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์  ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีมีการเสนอข่าวอาสาสมัครสาธารณสุข เขตห้วยขวาง เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในชุมชน ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาว่า สำนักอนามัย กทม.ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตรายดังกล่าว  ซึ่งเป็นประธานอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) ศูนย์บริการสาธารณสุข 25 ห้วยขวาง โดยมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย อสส.สำหรับการปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน เป็นเงินเดือนละ 500 บาท ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 – มิถุนายน 2564 ซึ่งกรมบัญชีกลางได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้เสียชีวิตเรียบร้อยแล้ว
 
นอกจากนี้ ผู้เสียชีวิตยังเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย โดยทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์ จำนวน 432,821 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารหลักฐาน เพื่อจัดทำคำขอรับเงินสงเคราะห์จากสมาคมฯ รวมทั้งดำเนินการช่วยเหลือเพื่อให้ทายาทได้รับการเยียวยาจากแหล่งทุนที่สนับสนุน ได้แก่ เงินบริจาคบัญชี “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแก้ไขปัญหา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” และกองทุน ดร. นพ.อมร นนทสุต จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยจะส่งเรื่องเข้าที่ประชุม เพื่อให้คณะกรรมการฯ กองทุนของแต่ละหน่วยงานพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข