วันจันทร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2564 11:52 น.

กทม-สาธารณสุข

17 คณะแพทย์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังออกโรงแถลงการณ์ค้านบุหรี่ไฟฟ้า

วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 17.20 น.

17 คณะแพทย์โรคไม่ติดต่อเรื้อรังออกโรงแถลงการณ์ค้านบุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมาย ชี้บุหรี่ทุกชนิดก่อโรค NCDs ผลิตสารก่อมะเร็ง 70 ชนิด ขณะที่ WHO ระบุบุหรี่ไฟฟ้าภัยคุกคามควบคุมยาสูบ ทำให้คนเลิกบุหรี่ยากขึ้น

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย (Association of Thai NCD Alliance)นำโดยศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี  นิธิยานันท์ นายกสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย แสดงเจตจำนงลงนามร่วมกับ 17 คณะแพทย์ผู้ดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและบุคลากรวิชาชีพที่สนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ ออกแถลงการณ์คัดค้านการอนุญาตให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ให้พิจารณาบุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกกฎหมาย สามารถจำหน่ายได้โดยทั่วไป

ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์นายกสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทยกล่าวว่า ขอให้พิจารณาระงับข้อเสนอดังกล่าวเพื่อประโยชน์ต่อคนไทยและประเทศชาติโดยรวมเนื่องจากปัจจุบันโรคไม่ติดต่อ (NCDs: Non-Communicable Diseases)5 กลุ่มโรคหลัก คือ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคมะเร็ง และสุขภาพจิต เป็นปัญหาระดับโลกที่คุกคามสุขภาพ และส่งผลกระทบถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขณะที่ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2561 พบคนไทยมีอัตราเสียชีวิตจากโรค NCDs ราวปีละ 398,860คน หรือร้อยละ 74ของการเสียชีวิตทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้น ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีผู้เสียชีวิตในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เป็นโรคNCDs ตั้งแต่ ม.ค. 2563 -13 ก.ย.2564 มีผู้เสียชีวิต 14,485 คน โดยเป็นโรคเรื้อรังร้อยละ 67หรือ จำนวน 9,705 คน นอกจากนี้โรคNCDs เป็นโรคเรื้อรังที่ต้องรับการรักษาต่อเนื่องมีค่าใช้จ่ายดูแลรักษาสูง ส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพการทำงาน สุขภาวะ และคุณภาพชีวิตของบุคคล รวมทั้งเศรษฐกิจของครัวเรือนและประเทศ

ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี กล่าวต่อว่า ในแถลงการณ์ระบุด้วยว่า บุหรี่เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อ ร่วมกับการบริโภคอาหารมากเกิน การออกแรงกายไม่เพียงพอ การบริโภคแอลกอฮอล์เกินกำหนด และการอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีมลพิษ ซึ่งการเสพยาสูบไม่ว่าวิธีใดๆทั้งบุหรี่มวน บุหรี่ไฟฟ้า ชิชาหรือบารากู่ ผู้เสพได้รับสารนิโคตินเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีสารพิษอื่นกว่าพันชนิด และสารก่อมะเร็งอีก 70ชนิด เกิดขึ้นในกระบวนการเสพ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเสพนิโคตินด้วยวิธีการใด สารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทำให้หลอดเลือดตีบแข็งทั่วร่างกาย ตลอดจนถึงปลายเท้า ที่สำคัญคือ หลอดเลือดหัวใจตีบแข็งเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย หลอดเลือดสมองเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต อีกทั้งส่งผลให้เยื่อบุหลอดลมและถุงลมเกิดการอักเสบเรื้อรัง เกิดโรคทางเดินหายใจอุดกั้น ถุงลมโป่งพอง เกิดมะเร็งปอดและในอวัยวะอื่นอีกมากถึง 14 อวัยวะ บุหรี่มีส่วนทำให้เกิดโรคเบาหวานเร็วกว่าปกติ และก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงและรวดเร็ว

“องค์การอนามัยโลก(WHO) ไม่สามารถบอกว่า บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดา และมีความเห็นว่า บุหรี่ไฟฟ้าเป็นภัยคุกคามต่อการควบคุมยาสูบ ทำให้การลดจำนวนคนที่เสพติดบุหรี่ยากยิ่งขึ้น ที่น่ากังวลคือธุรกิจยาสูบออกแบบผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าและพุ่งเป้าการตลาดไปที่เด็กและเยาวชน รวมทั้งการให้ข้อมูลที่บิดเบือนถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยวิธีการเดียวกันกับการส่งเสริมการสูบบุหรี่ธรรมดาในอดีต” ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณีกล่าว

ทั้งนี้ สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย (Association of Thai NCD Alliance) ประกอบด้วย ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี  นิธิยานันท์ นายกสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย,พล.อ.ท นพ. อนุตตร จิตตินันทน์ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย,ศ.เกียรติคุณ นพ.สมศักดิ์ โล่เลขาประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, รศ.นพ.วิเชาว์ กอจรัญจิตต์ผู้อำนวยการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย, รศ.นพ.เพชร รอดอารีย์ เลขาธิการสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, รศ.พญ.นลินี  จงวิริยะพันธุ์ นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี,พล.ต.หญิง ศ.คลินิก พญ. อัมพา สุทธิจำรูญรองประธานคณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง,รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริเครือข่ายลดบริโภคเค็ม, ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

รศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์นายกมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย, รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุลนายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย, ศ.นพ.รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, ภญ.ดร.ศิริรัตน์ ตันติปิชาตินายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย), รศ.นพ.สมบัติ มุ่งทวีพงษากรรมการสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย, ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสมประธานเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน, รศ. สุปาณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและประธานเครือข่ายพยาบาลเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และศ.วุฒิคุณ ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข