วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562 21:23 น.

เศรษฐกิจ

สุวรรณภูมิยันแท็กซี่ยังให้บริการปกติ

วันศุกร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561, 19.55 น.

สุวรรณภูมิยันแท็กซี่ยังให้บริการปกติ
 

 

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) รักษาการผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ตามที่มีผู้แทนสมาชิกกลุ่มรถรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) ได้รวมตัวเพื่อยื่นข้อเรียกร้องขอให้มีการปรับเพิ่มค่าเซอร์ชาร์จหรือค่าบริการจอดรอรับผู้โดยสารที่สนามบิน เพิ่มขึ้นจาก 50 บาท เป็น 100 บาท รวมทั้งมีกระแสข่าวว่าจะมีการรวมตัวกันหยุดให้บริการทั้งที่ ทสภ. และ ทดม. นั้น จากประเด็นดังกล่าว ทสภ.ขอชี้แจงให้ทราบว่า

 

ปัจจุบันการให้บริการรถแท็กซี่ที่ ทสภ. ยังคงให้บริการเป็นไปตามปกติ ไม่มีเหตุการณ์หยุดให้บริการแต่อย่างใด สำหรับการให้บริการรถแท็กซี่ที่ ทสภ. นั้น ทสภ. ได้จัดให้มีรถบริการรับจ้างสาธารณะ (รถแท็กซี่) สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางออกจากสนามบิน ซึ่งในการบริหารจัดการดังกล่าว ทสภ. ได้กำหนดให้รถแท็กซี่ที่จะเข้ามารับผู้โดยสารจะต้องลงทะเบียนกับ ทสภ. ทั้งนี้ อัตราค่าโดยสารจะเป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI – METER) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2557 โดยประกาศฉบับนี้ข้อที่ 3 (2) กล่าวว่า “กรณีการจ้างจากท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) หรือ ทสภ. โดยรถยนต์รับจ้างนั้นจอดรอคนโดยสารอยู่ในท่าอากาศยาน ณ จุดที่จัดไว้เป็นการเฉพาะ ให้เรียกเก็บค่าจ้างเพิ่มขึ้นจากที่แสดงไว้ในมาตรค่าโดยสารอีก 50 บาท” ต่อมากระทรวงคมนาคมได้ออกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารและค่าบริการอื่นสำหรับรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนแบบพิเศษ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โดยประกาศฉบับนี้ข้อที่ 2 (2) กล่าวว่า “กรณีการจ้างจากท่าอากาศยานโดยรถยนต์รับจ้างพิเศษนั้น จอดรอคนโดยสาร ณ จุดที่ได้จัดไว้เป็นการเฉพาะ ให้เรียกเก็บเพิ่มอีกไม่เกิน 100 บาท” ซึ่งปัจจุบัน ทสภ. ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการนำรถรับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนแบบพิเศษ (TAXI VIP) เข้ามาประกอบกิจการใน ทสภ. เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

 

ทั้งนี้ ทสภ. ได้นำเสนอข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ขับขี่รถแท็กซี่ไปยังกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำหนดอัตราค่าโดยสารของรถรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) ได้ทราบและพิจารณา ข้อเรียกร้องของผู้ขับขี่รถแท็กซี่ต่อไป