วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 10:25 น.

เศรษฐกิจ

การท่าเรือรับสมัครสรรหาผอ.คนใหม่

วันจันทร์ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 08.29 น.
การท่าเรือรับสมัครสรรหาผอ.คนใหม่
 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) รับสมัครผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย กทท. ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ กทท.โดยจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติ กทท. พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนด
โดยมีคุณลักษณะและเงื่อนไขโดยสังเขป ดังนี้
 
-มีสัญชาติไทย
 
—   -สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี
 
—  -อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร
 
—  -มีวิสัยทัศน์การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ โดยมีประสบการณ์ในการบริหารองค์กร ในตำแหน่งต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้แก่
 
- กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีรายได้ (Turnover) ไม่ต่ำกว่า 3,000  ล้านบาทต่อปี ในขณะที่ดำรงตำแหน่ง
 
- กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ จะต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือเทียบเท่า
 
- กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุด หรือตำแหน่งรองผู้บริหารสูงสุด ที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นขององค์กรนั้น