วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 18:50 น.

การศึกษา

อัญเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ปลูกที่วัดกรุงเก่า

วันอาทิตย์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562, 16.51 น.

 

อัญเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ปลูกที่วัดกรุงเก่า


 ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘  ก.พ.๒๕๖๒ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้เดินทางไปประเทศศรีลังกา เพื่อร่วมอัญเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อนำไปเป็นเครื่องมุทิตาบรรณาการของรัฐบาลประเทศศรีลังกาต่อประเทศไทย ซึ่งจะมีพิธีปลูกที่วัดวชิรธรรมาราม จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ ๑๙ ก.พ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๙ น.

 
กำหนดการ
 
พิธีรับมอบและอัญเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์จากเมืองอนุราธปุระ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
วันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 
๐๖.๒๐ น. - พระราชาคณะแห่งปูชนียสถานแปดแห่งของเมืองอนุราธปุระและคณะ พร้อมด้วยนายกามินี 
จายาวิกรามาเพเรรา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพุทธศาสนาและการพัฒนาจังหวัด Wayamba สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ภริยา และคณะ พร้อมหน่อพระศรีมหาโพธิ์ฯ เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Sri Lanka Airlines เที่ยวบินที่  UL 402
หมายเหตุ
- ผู้แทนกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยรอต้อนรับที่ประตูเครื่องบิน และนำไปยังห้องรับรองพิเศษ
- สมเด็จพระวันรัต ผู้แทนสงฆ์ฝ่ายไทย และนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนรัฐบาลไทยและภริยา รอต้อนรับ ณ ห้องรับรองพิเศษ
- เจ้าหน้าสวนพฤกษศาสตร์ศรีลังกาที่เดินทางมาพร้อมคณะนำหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ฯ ประดิษฐานลงในกระถางที่กรมวิชาการเกษตรจัดเตรียมไว้
 
๐๗.๐๐ น. - พิธีรับมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ฯ
- ผู้แทนฝ่ายศรีลังกาอัญเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ฯ เข้ามาในห้องรับรองพิเศษ
- พระราชาคณะแห่งปูชนียสถานแปดแห่งของเมืองอนุราธปุระมอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ฯ 
แด่สมเด็จพระวันรัต (ขณะมอบพระสงฆ์ไทยเจริญชัยมงคลคาถา)
- สมเด็จพระวันรัต มอบหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ฯ แก่นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอัญเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ฯ ไปยังแท่นที่จัดเตรียมไว้
- นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธรูป
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพุทธศาสนาศรีลังกาฯ ถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธรูป
- นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และภริยาถวายพวงมาลัยสักการะหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ฯ
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพุทธศาสนาศรีลังกาฯ และภริยาถวายพวงมาลัยสักการะหน่อต้น
พระศรีมหาโพธิ์ฯ
- นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพุทธศาสนาศรีลังกาฯ และภริยา ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ไทย ๑๐ รูป 
- พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา
- กรวดน้ำ
- การถ่ายภาพหมู่
๐๗.๒๐ น. - เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอัญเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ฯ ไปยังรถขบวนบริเวณหน้าห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยพระราชาคณะแห่งปูชนียสถานแปดแห่งของเมืองอนุราธปุระ คณะสงฆ์ศรีลังกา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพุทธศาสนาและการพัฒนาจังหวัด Wayamba สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และภริยา และนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และภริยา
- ขบวนรถอัญเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ฯ ออกเดินทางไปยังวัดวชิรธรรมาราม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หมายเหตุ ลำดับการเดินทางออกจากห้องรับรองพิเศษ ได้แก่ สมเด็จพระวันรัต / พระราชาคณะแห่งปูชนียสถานแปดแห่งของเมืองอนุราธปุระ พร้อมคณะสงฆ์ศรีลังกา / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพุทธศาสนาฯ ศรีลังกาและภริยา พร้อมคณะ / นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
๐๙.๒๐ น. - ขบวนรถยนต์อัญเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ฯ เดินทางถึงบริเวณตลาดหลวงปู่ทวด พุทธอุทยานมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอัญเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ฯไปยังขบวนแห่
- ขบวนแห่หน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ฯ ออกจากตลาดหลวงปู่ทวดไปยังวัดวชิรธรรมาราม
- เมื่อถึงวัดชิรธรรมาราม เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อัญเชิญหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ฯ ขึ้นประดิษฐาน ณ ปะรำพิธีที่จัดเตรียมไว้

หน้าแรก » การศึกษา