วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 19:13 น.

» Top 5 ข่าว

 • อนุบาลเลย ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรฯ

  นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย พร้อมด้วยครูและบุคลากรให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 ต่อคณะนิเทศ ติดตามจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

  13 ส.ค. 2563
 • “ ลิงไทยเก๋า พร้าวไทยเจ๋ง ”

  นายจรัญ ผู้พัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักสื่อสารการตลาดและองค์กรสัมพันธ์ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค เผยว่า ซีคอน บางแค ชวนสัมผัสความน่ารักแสนรู้ของเจ้าจ๋อลิงไทยกับทักษะปีนเก็บลูกมะพร้าวอันคล่องแคล่วที่ถูกกล่าวขานไปไกลถึงต่างแดน ในงาน “ลิงไทยเก๋า พร้าวไทยเจ๋ง” ระหว่างวันที่ 14 – 23 สิงหาคม 2563 ลานกลาง ชั้น 1 ซีคอน บางแค

  13 ส.ค. 2563
 • สสวท. ร่วมจิตอาสา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะผู้บริหาร และบุคลากร สสวท. ร่วมจิตอาสา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและบริจาคเงินสนับสนุน เพื่อสมทบจัดซื้อสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เด็กอ่อน ภายใต้ชื่องาน "เสมารวมใจเทิดไท้องค์ราชัน" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา

  13 ส.ค. 2563
 • มทร.พระนคร ร่วมมือวิชาการ รร.บริบูรณ์ศิลป์รังสิต

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต โดย ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.ธนพร ศรีมาทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

  13 ส.ค. 2563
 • มรส.พร้อมเดินหน้าศูนย์ AIC "สู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร"

  ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อหารือเเละเสนอเเนวคิดการจัดตั้ง ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม:จังหวัดสุราษฎร์ธานี (Agritech and Innovation Center : AIC)

  13 ส.ค. 2563

หน้าแรก » » Top 5 ข่าว