วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 18:45 น.

การศึกษา

สสว. ร่วมกับ 8 มหา’ลัย ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562, 11.33 น.

สสว. ร่วมกับ 8 มหา’ลัย ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยของรัฐ 8 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  แถลงข่าวการโครงการส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2562 ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์แห่งความเป็นเลิศ หรือ  Excellence Center ใน 4 ภูมิภาค 8มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับองค์ความรู้ธุรกิจรอบด้านให้กับวิสาหกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันในยุค 4.0 รวมทั้งผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ทั้งนี้การดำเนินโครงการจะเป็นการอบรมให้ความรู้เชิงลึกพร้อมพัฒนาและให้คำปรึกษาถึงสถานที่ แบบเจาะลึก พร้อมพัฒนาต่อยอดสินค้า/ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการของวิสาหกิจชุมชนให้เป็น Product Champion  เพื่อเข้าสู่การแข่งขันในตลาดต่อไป

งานแถลงข่าวครั้งนี้    กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ  โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท(อโศก)  โดยมี นายสุวรรณชัย  โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมด้วยผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยของรัฐทั้ง 8 แห่ง ร่วมเสวนาในหัวข้อ “จุดเด่นและแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ภายใต้โครงการผ่าน Excellence Center ของแต่ละมหาวิทยาลัย

หน้าแรก » การศึกษา