วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 16:47 น.

การศึกษา

“เอ็มเทค สวทช.” ร่วมกับจุฬาฯ จัดเวทีชิงแชมป์ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์

วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 16.46 น.
“เอ็มเทค สวทช.” ร่วมกับจุฬาฯ จัดเวทีชิงแชมป์ออกแบบและสร้างหุ่นยนต์
 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขันระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ปี 2562  (The 12th Robot Design Camp 2019 : RDC 2019) เพื่อคัดเลือกตัวแทนทีมประเทศไทยเข้าร่วม การแข่งขันระดับนานาชาติ International Design Contest RoBoCon 2019 : IDC RoBoCon 2019 ณ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเซตส์  (Massachusetts Institute of Technology : MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะประธานโครงการ RDC 2019 กล่าวว่า  ปัจจุบันการใช้งานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างกว้างขวาง ทั้งในวงการแพทย์ การศึกษา การเกษตร ภาคการผลิตและอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในด้านวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เอ็มเทค สวทช. ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการจัดโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ (Robot Design Contest) อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนแสดงความสามารถด้านการออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และกระบวนการทางวิศวกรรม รวมถึงเรียนรู้สถานการณ์จำลองการทำงานจริง เพื่อนำไปสู่การออกแบบ การสร้างหุ่นยนต์ และพิชิตโจทย์ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด
 
สำหรับในปี 2562 นี้ โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและการสร้างหุ่นยนต์ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 (The 12th Robot Design Camp 2019 : RDC 2019) ภายใต้แนวคิด “Robot for a Greener Planet” โดย เอ็มเทค ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายภูมิภาค ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ภาคตะวันออก (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) และภาคใต้ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 โดยมีนักศึกษาสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 202 คน จาก 37 สถาบันการศึกษา และนักศึกษาที่ผ่านคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับประเทศจำนวน 88 คน จาก 32 สถาบันการศึกษา และได้จัดให้มีการแข่งขันระดับประเทศ ในระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม –  7 มิถุนายน 2562  โดยเก็บตัวที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพื่อปฏิบัติภารกิจภายใต้โจทย์ที่กำหนดคือ “Robot for a Greener Planet” เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบขนส่งมวลชนทางรางที่ตอบโจทย์เมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ด้วยข้อจำกัดทางด้านการลงทุนและทางเศรษฐกิจ ทำให้ระบบรถไฟฟ้าไม่สามารถเข้าถึงยังบ้านหรือสถานที่ต่างๆได้ทั้งหมด  จึงจำเป็นต้องมีระบบขนส่งระบบรองที่สามารถพาผู้โดยสารที่อยู่ตามบ้านหรือตามจุดรับส่งต่าง ๆ ไปส่งยังสถานีรถไฟฟ้าระบบรางที่ใกล้ที่สุดได้อย่างสะดวก ประหยัด และรวดเร็วได้ หรือที่เรียกว่า First Mile/Last Mile Service และจัดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ที่ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยทีมชนะเลิศจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ International Design Contest RoBoCon 2019 : IDC RoBoCon 2019 ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2562 ที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาซูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology : MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา     
 
“เอ็มเทค สวทช. มีความมุ่งมั่นที่จะใช้เวทีการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 12 ซึ่งนอกเหนือจากการคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถด้านการประดิษฐ์หุ่นยนต์เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่าง IDC RoBoCon 2019 ที่จะจัดขึ้นที่สหรัฐเมริกาแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เยาวชนได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์มากขึ้น นอกจากนี้ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้มีโอกาสในการฝึกฝนทักษะและพัฒนาความสามารถด้านการสร้างและออกแบบหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรม และเรียนรู้การทำงานเป็นทีม ตลอดจนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งกระบวนการต่างๆ เหล่านี้เป็นกลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้พัฒนาและก้าวหน้าต่อไปในอนาคต” ดร.จุลเทพ กล่าวในตอนท้าย

หน้าแรก » การศึกษา