วันอาทิตย์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 12:55 น.

การศึกษา

ราชมงคลสุวรรณภูมิส่งเสริมทักษะวิชาชีพ นศ.สู่สังคม

วันอาทิตย์ ที่ 06 ตุลาคม พ.ศ. 2562, 17.54 น.

ราชมงคลสุวรรณภูมิส่งเสริมทักษะวิชาชีพ นศ.สู่สังคม

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  (มทร.สุวรรณภูมิ) ฝึกอบรมการออกแบบโรงเรือนให้กับนักศึกษา เป็นการพัฒนาส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ ให้มีคุณภาพ มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  ได้มาตรฐาน สู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยมี อาจารย์พิรุณ ชมศรี อาจารย์ประจำ  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากร เรื่อง การออกแบบโรงเรือน ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

หน้าแรก » การศึกษา