วันพุธ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 05:48 น.

การศึกษา

รองปลัดศธ.มอบนโยบายผอ. สพท.ทั่วประเทศ

วันศุกร์ ที่ 08 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 15.30 น.

รองปลัดศธ.มอบนโยบาย ผอ. สพท.ทั่วประเทศ

 

 

นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รก.เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อสื่อสารนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ และสร้างความเข้าใจไปยังสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานอื่นในพื้นที่ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนางานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานระหว่างผู้บริหารส่วนกลางและเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมจำนวน 457 คน ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด

 

นายอำนาจ ได้มอบนโยบายแก่ที่ประชุมว่า ในเรื่องของการบริหารจัดการองค์กร จะใช้พื้นที่เป็นฐาน โดยมีที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ช่วยเลขาธิการฯ เป็นผู้ประสานงาน สื่อสาร นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งกำกับ ดูแล อำนวยความสะดวกในระดับภูมิภาค ระดับคลัสเตอร์ และระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะลงพื้นที่ในระดับภาค เขตพื้นที่กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ และคลัสเตอร์ทั้ง 5 ภูมิภาค ซึ่งสิ่งที่เราให้ความสำคัญ ประการที่ 1 คือคุณภาพผู้เรียน โดยยึดห้องเรียนเป็นฐาน มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน บนความหลากหลายตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ประการที่ 2 คือการใช้ระบบ Big Data นำข้อมูลมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประการที่ 3 คือการสอนภาษาอังกฤษ ให้ดำเนินการสอนอย่างจริงจังด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ประการที่ 4 ด้านเทคโนโลยี คือ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ และการพัฒนาจัดกระบวนการเรียนรู้  

 

สิ่งที่ต้องหารือกันต่อไปคือการพัฒนาโรงเรียนนิติบุคคล รวมถึงการสื่อสาร สร้างการรับรู้ และช่วยกันแก้ปัญหา โดย สพฐ. จะลงพื้นที่ในกลุ่มคลัสเตอร์เพื่อรับทราบข้อมูลด้านคุณภาพผู้เรียนที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไร จะร่วมกันแก้ไขพัฒนาอย่างไรให้สอดคล้องตามบริบทของแต่ละพื้นที่อีกทั้งยังร่วมรับรู้ปัญหาและแก้ปัญหาโดยมีเป้าหมายชัดเจนไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนั้น นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. ยังได้มอบนโยบายว่าให้งดดูงานต่างประเทศ 1 ปี รวมทั้งลดงานอบรมสัมมนา ยกเลิกการจัดงานแบบอีเว้นต์ และทบทวนการใช้จ่ายงบประมาณที่ซ้ำซ้อน ส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดอย่างเช่นภัยธรรมชาติ ก็ต้องให้การช่วยเหลือทันที  และยังฝากเรื่องของโครงการอาหารกลางวัน การลงโทษเด็กที่เกินความพอดี การล่วงละเมิดทางเพศเด็ก ให้เราช่วยกันดูแลอย่างจริงจัง รวมถึงการรับนักเรียน ปี 2563 โรงเรียนแข่งขันสูง ก็ให้ดำเนินการอย่างเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเฉพาะปีนี้ การรับนักเรียนต้องมีความยืดหยุ่น

 

 

(email  ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com , bat_mamsao@yahoo.com)