วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 09:12 น.

การศึกษา

มอบถุงยังชีพพระราชทาน รร.ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล

วันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 14.30 น.

มอบถุงยังชีพพระราชทาน  รร.ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล

 
               
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถุงยังชีพให้แก่นักเรียนโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จำนวน 400 ชุด ด้วยทรงห่วงใยประชาชนและเด็ก ๆ ในถิ่นทุรกันดารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้ทักษะวิชาการ การงานอาชีพ การพัฒนาทางด้านโภชนาการอีกทั้งสุขภาพอนามัยที่ดี
 
               
วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. มีพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานโดย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูป เทียนแพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อด้วยกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนายอำเภออุ้มผาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และหัวหน้าส่วนราชการเชิญถุงพระราชทานมอบให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) จำนวน 400 ชุด ซึ่งนายสิปปนนท์ มั่งอะนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล และชุมชนหมู่บ้านเปิงเคลิ่งทุกคน ต่างน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณด้วยการประพฤติปฎิบัติตนเป็นคนดีและแบบอย่างที่ดี พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง สติปัญญา ความรู้ และความสามารถ พร้อมสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการศึกษาให้กับเด็ก ๆ ในถิ่นทุรกันดารได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา