วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 08:51 น.

การศึกษา

ตูมใหญ่วิทยา พร้อมการเปิดภาคเรียน

วันเสาร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 15.01 น.

ตูมใหญ่วิทยา พร้อมการเปิดภาคเรียน

 
นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  ตรวจติดตามและกำกับการปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) ตามโครงการตรวจติดตามและกำกับการปฏิบัติงานของด่านประจำหมู่บ้าน ชุมชนและการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทาง BURIRAM  HEALTH MODEL โดยนายศุภชัย  ภาสกานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 นายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา พร้อมด้วยคณะครู ร่วมต้อนรับและนำเสนอแผนการเตรียมการของโรงเรียน
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา