วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 10:08 น.

การศึกษา

มรส.ยกระดับการขายอาหารทะเลอ่าวบ้านดอน

วันพุธ ที่ 01 กรกฎาคม พ.ศ. 2563, 15.01 น.

มรส.ยกระดับการขายอาหารทะเลอ่าวบ้านดอน

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์(มรส.) จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ แก้ปัญหาความมั่นคงทางอาหารและรายได้ให้ชุมชนชนอ่าวบ้านดอน โดยมีการอบรมเป้าหมายทางธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ครัวเรือน บัญชีครัวเรือน ตลาดออนไลน์ แผนธุรกิจ แปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งรูปที่ส่งเป็นกิจกรรมเกือบสุดท้าย ซึ่งจะส่งมอบเครื่องมือและทดลองขายในเดือนกรกฎาคม 2563
 
อาจารย์มโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้หาแนวทางรูปแบบอาชีพที่จะช่วยเสริมความมั่นคงด้านรายได้ให้กับชุมชน โดยได้จัดทำโครงการ ‘พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์จากทะเลเพื่อสร้างมูลค่าให้กับรายได้กับชุมชน’ ขึ้นมา เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นทุนของชุมชนอยู่แล้วอย่างอาหารทะเล รวมถึงเป็นทางเลือกในการหารายได้ให้กับกลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าวบ้านดอนด้วย
 
ด้วยความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและการสานต่อความรู้ที่ทันสมัย โครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะช่วยยกระดับการขายสินค้าอาหารทะเลของชุมชนชาวบ้านดอนได้เป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาด้านเศรษฐกิจให้กับครัวเรือนที่ทำอาชีพประมงพื้นบ้าน เพราะพวกเขาจะสามารถขายสินค้าผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงมีทักษะในการแปรรูปและถนอมสินค้าอาหารทะเลให้มีอายุการบริโภคที่นานยิ่งขึ้น
 
อาจารย์พงศ์พิพัฒน์ มากช่วย อาจารย์ประจำสาขาวิชาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า พื้นที่ดำเนินงานของโครงการจะครอบคลุมในตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจะมีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นครัวเรือนประมงพื้นบ้านด้อยโอกาส ซึ่งประกอบไปด้วย แรงงานนอกระบบ ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ และกลุ่มเครือข่ายอ่าวบ้านดอน รวมทั้งสิ้น 50 คน ซึ่งแผนการพัฒนาอาชีพของโครงการ จะมุ่งการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากทะเล เช่น หอย ปู หมึก กุ้ง รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อนำเสนอสินค้าให้มีความน่าสนใจและเข้ากับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายด้วย โดยในช่วงท้ายของโครงการจะมีการอบรมด้านการทำตลาด โดยเฉพาะตลาดออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา