วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563 00:53 น.

การศึกษา

ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพ

วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 17.39 น.
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพ
 
ดร.อนุรักษ์  เมฆพะโยม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านความรู้และกระบวนการ ด้านการประกันคุณภาพ จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ เพื่อให้นักศึกษาและผู้นำนักศึกษามีทักษะด้านการประกันคุณภาพสามารถนำระบบรวมทั้งกลไกการประกันคุณภาพไปใช้พัฒนากิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุด โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชนะ  กร่ำกระโทก ที่ปรึกษาอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ “นักศึกษากับการประกันคุณภาพ ทักษะแห่งศตวรรษที่  21 ที่มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com