วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 01:24 น.

การศึกษา

มก.ได้รับรางวัลทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น สาขาเครื่องหมายการค้า

วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563, 12.21 น.
มก.ได้รับรางวัลทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น สาขาเครื่องหมายการค้า
 
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับรางวัล IP Champion หรือรางวัลทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขาเครื่องหมายการค้า ประเภท สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจ จากนายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในงาน IP Fair 2020 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
 
“ FiNFiN INNOVATION ” คือผลงานความคิดสร้างสรรค์ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร ของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็นแบรนด์ใหม่หรือเครื่องหมายบริการประสานงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ที่มีภาพลักษณ์ที่ทันสมัย มีความน่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว และเป็นมิตรกับผู้รับบริการ ด้วยการประยุกต์ใช้ LINE APPLICATION มาใช้เป็นช่องทางการสื่อสารประสานงาน @finfin_innoavtion
 
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีงานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักในการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ รางวัลทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น สาขาเครื่องหมายการค้าที่ได้รับในครั้งนี้ จึงเป็นสิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงบทบาทและความพยายามของมหาวิทยาลัยในการถ่ายทอดเทคโนโลยีศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่ภาคเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ และมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงของประเทศ จากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และภาคเอกชน ซึ่งผลลัพธ์สุดท้ายคือการทำให้สังคมไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการเข้าถึงเทคโนโลยีที่สามารถใช้งานได้จริง
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com