วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 03:56 น.

การศึกษา

รร.บ้านหนองหลวง จัดโครงการ "ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 17.10 น.
รร.บ้านหนองหลวง จัดโครงการ "ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 
โรงเรียนบ้านหนองหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ภายใต้โครงการ "ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นายคณาธิป สอนเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลวง ได้เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง Active Learning และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ผลิตชิ้นงานนวัตกรรมขึ้นมาใหม่เหมาะสมกับสภาพของตนเอง และยังเปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างถูกต้องภายใต้สถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 โดยมีคุณมาลัย กันธิมาประธานเครือข่าย ศูนย์ OTOP อำเภออุ้มผาง นายชนะชล มาลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภออุ้มผาง และคณะเข้าร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจในกับนักเรียนในครั้งนี้ 
 
โดยกิจกรรมมีอยากหลากหลาย ภายใต้แนวคิด หนองหลวงเรื่องกล้วยกล้วย ให้นักเรียนได้ผลิตและจำหน่าย ทั้งระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เช่น พวงกุญแจกล้วยกล้วย ประเภทของฝากของที่ระลึก ส่วนประเภทอาหาร เช่น กล้วยอบลมร้อน ขนมดอกจอกกล้วยกล้วย กล้วยบวชชี เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมชุมนุมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเช่น ชุมนุมสบู่กล้วยนมแพะ ชุมนุมขนมกล้วยหลากหน้า ชุมนุมตะกร้าสานใยกล้วย และ ชุมนุม YOUTUBER เรื่องกล้วย กล้วย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ผู้บริหาร คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหลวง และภาคีเครือข่ายชุมชนเป็นอย่างดี
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com