วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 05:38 น.

การศึกษา

"ส.วิสาขบูชาโลก มจร ม.เวอร์จีเนีย" ผนึกกำลังพัฒนาปัญญาสากลออนไลน์สู่ชาวโลก

วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 10.12 น.

สมาคมวิสาขบูชาโลก มจร และมหาวิทยาลัยเวอร์จีเนีย ผนึกกำลังพัฒนาสหบรรณานุกรมพระไตรปิฏกฉบับสากล เพื่อสร้างแหล่งข้อมูลสืบค้นพระไตรปิฏกจากทั่วโลก

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่วัดประยูรวงศาวาส กรุงเทพฯ พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม  และประธานกรรมการวิสาขบูชาโลก ในฐานะที่ปรึกษาของคณะกรรมการจัดทำสหบรรณานุกรมพระไตรปิฏกฉบับสากล ให้นโยบายและติดตามการทำงานที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น โดยมีพระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่สยวางแผนและพัฒนา มจร ที่ปรึกษาโครงการ และพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร ในฐานะประธานกรรมการ และคณะกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

พระพรหมบัณฑิตกล่าวตอนหนึ่งของการให้นโยบายว่า เรากำลังสร้างปัญญาสากลให้เป็นสมบัติของชาวโลก เพราะโครงการนี้เป็นการสร้างแหล่งข้อมูลออนไลน์เพื่อให้ชาวโลกสามารถค้นหา (Search Engine) และเข้าถึงพระไตรปิฏกฉบับสากลจากคัมภีร์ต่างๆ ของพระพุทธศาสนาทั่วโลก ทั้งเถรวาท มหายาน และวัชรยาน อันเป็นการเปิดขอบฟ้า และพรมแดนของความรู้ให้กว้างขวางครอบคลุมทั้งโลก โดยมีสมาคมวืสาขบูชาโลกเป็นศูนย์รวมในการบูรณาการ และมีมหาจุฬาฯ ซึ่งแกนหลักในการทำงานพัฒนาโครงการนี้
 
พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส กล่าวว่า โครงการนี้เกิดขึ้นจากปฏิญญากรุงเทพมหานคร ที่ชาวพุทธทั่วโลกได้ประกาศร่วมกัน ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ราชดำเนิน ที่จะพัฒนาการจัดทำสหบรรณานุกรมพระไตรปิฏกฉบับสากล (Union Catalog if Buddhist Texts : UCBT)  มหาจุฬาฯ จึงตั้งคณะทำงานขึ้นมาทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยนาโรปะ และมหาวิทยาลัยเวอร์จีเนีย สหรัฐอเมริกา โดยจะใช้เวลาประมาณ 3 ปี และจะใช้งบประมาณในการทำงานกว่า 7 ล้านบาท