วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 22:35 น.

การศึกษา

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เซ็นสัญญา กยศ. และ กรอ.

วันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 15.50 น.
มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เซ็นสัญญา กยศ. และ กรอ.  
 
สภาวะเศรษฐกิจที่ทรุดตัวจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา – 19 ส่งผลกระทบต่อโอกาสทางการศึกษาของนักศึกษาจำนวนมาก สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงเร่งบรรเทาภาระผู้ปกครองและนักศึกษาด้วยการจัดเซ็นสัญญากองทุนกู้ให้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การพิจารณา ประเภทกู้ใหม่และกู้เก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา จำนวนรวมทั้งสิ้น 2,025 คน ถือว่าเป็นจำนวนนักศึกษาที่เดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายมากกว่าปีที่ผ่านมาเกือบ 30% ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คาดว่าจะสามารถรวบรวมทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาสำหรับภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563 นี้ แบ่งเป็นมูลค่ากองทุนเงินให้กู้ไม่ต่ำกว่า 85 ล้านบาท และทุนการศึกษา  แบบให้เปล่าประจำปีมูลค่า 1,382,000 บาท
 
ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดเผยว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองและนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษาได้ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) รวมถึงหน่วยงานภายใน และภาคเอกชน ในการมอบทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาที่มีฐานะยากจน ซึ่งแต่ละปีได้จัดหาทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การพิจารณาของเจ้าของทุนแต่ละแห่ง
 
สำหรับปีการศึกษา พ.ศ. 2563 นี้ พบว่านักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเข้าสู่กองทุนกู้ให้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) มีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นจากปีที่แล้วเกือบ 30% แสดงว่าผู้ปกครองและนักศึกษาได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและมีปัญหาด้านการเงินมากขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงเร่งให้สำนักกิจการนักศึกษาให้คำแนะนำเรื่องการติดต่อกองทุน ระดมทุนจากแหล่งทุนเพิ่มเติม การปรับเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติเพื่อรับทุนการศึกษา จัดอบรมเสริมทักษะด้านอาชีพและแหล่งงานรายได้พิเศษที่เหมาะสม คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างดีเช่นเดิม” 
 
นโยบายการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษานี้ เพื่อให้สมกับนิยาม “บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา” คือ สถาบันการศึกษาที่สร้างโอกาสและความสำเร็จแก่บัณฑิตให้มีคุณภาพพร้อมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และได้มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เน้นคุณธรรม มีจิตอาสา สู้งาน/รักงาน เมื่อจบการศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงไม่ได้มอบทุนให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีอย่างเดียว แต่ยังครอบคลุมถึงคุณสมบัติอื่น ๆ ด้วย ตัวอย่างเช่น นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได้แก่ กีฬา ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ การแสดง ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ด้านกิจกรรมวิชาการสาขาต่าง ๆ รวมทั้งนักศึกษาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย เป็นต้น
 
 “มหาวิทยาลัย ตั้งเป้าหมายว่าในปีการศึกษานี้ จะสามารถระดมทุนการศึกษาแก่นักศึกษาให้ได้ไม่น้อยกว่า 85 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่ากองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษาไม่ต่ำกว่า 85 ล้านบาท และทุนการศึกษาประจำปีมูลค่า 1,382,000 บาท”
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา