วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 17:14 น.

การศึกษา

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สังกัด สพป.กระบี่

วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 17.32 น.
องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 สังกัด สพป.กระบี่
 
 
พลเรือเอก พงษ์เทพ   หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  2  ตำบลโคกยาง  อำเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่   โดยมี พ.ต.ท. ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  นายชัยยงค์  ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ คณะศึกษานิเทศก์  คณะครูอาจารย์, คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและความต้องการของโรงเรียนจากนางพรทิพย์  สัสดีเดช  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2
 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2   เปิดทำการสอนเมื่อปี พ.ศ.2479 โดยมีพระภิกษุสิงห์  ผกามาศ  เป็นครูคนแรก ใช้สถานที่วัดบางผึ้งเป็นที่เรียน ต่อมาคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ได้ร่วมกันจัดซื้อที่ดิน รวมเนื้อที่ทั้งหมด 12 ไร่ 1 งาน เป็นสถานที่โรงเรียนแห่งใหม่ เนื่องจากที่เดิมคับแคบ ปี พ.ศ.2505 โรงเรียนถูกวาตภัย ทำให้อาคารเรียนเสียหายมาก  ไม่สามารถปรับปรุงซ่อมแซมได้  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์  จำนวน  200,000  บาท ให้จัดสร้างอาคารเรียนแบบ 008 จำนวน 6 ห้องเรียน โดยมอบให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ดำเนินการและได้พระราชทานนามว่า  “โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2” โดยมีนายเคลื่อน  จิตสำเริง ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ในสมัยนั้น เป็นประธาน ในพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2506  ต่อมาพระองค์ท่านได้พระราชทานทรัพย์ ให้จัดสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมอีก 5 ห้องเรียน  รวมเป็น  11  ห้องเรียน  
 
ปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนชั้นอนุบาล2-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตั้งอยู่เลขที่ 281 หมู่ที่ 5 ตำบลโคกยาง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  586  คน แยกเป็นระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 93 คน ระดับประถมศึกษา จำนวน 336 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 157  คน มีห้องเรียนทั้งหมด 22 ห้องเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 39 คน มีนางพรทิพย์  สัสดีเดช เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com