วันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 09:13 น.

การศึกษา

กฟผ.ร่วมกับ มศว.ประกวดผลงาน “ถ้าพรุ่งนี้...ไม่มีไฟฟ้า"

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 17.36 น.
กฟผ.ร่วมกับ มศว.ประกวดผลงาน “ถ้าพรุ่งนี้...ไม่มีไฟฟ้า"
 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)  ถ่ายทอดสด ทาง Facebook Live แฟนเพจ @stem2curriculum การประกวดคลิปสั้นผลงานนักเรียน หลักสูตรสะเต็มยกกำลังสอง(STEM²) “ถ้าพรุ่งนี้...ไม่มีไฟฟ้า” ในหัวข้อการประกวด “ฉันจะไม่หมดไฟ (ฟ้า)” มีผลงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย รวม 7 ทีมจาก 7 โรงเรียน ร่วมด้วยการเสวนาหัวข้อ “สะเต็มกำลังสองกับการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ” โดยผู้ร่วมเสวนาจากสมาคมหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทยและการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียนที่ใช้หลักสูตรสะเต็มกำลังสอง ที่คณะวิทยาศาสตร์ มศว
 
นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน กฟผ. กล่าวว่า “ กฟผ. เห็นความสำคัญของการเรียนรู้แบบบูรณาการในโรงเรียน ผ่านรายวิชาต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนอยู่แล้วในชั้นเรียน จึงร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มศว พัฒนาหลักสูตรพหุวิทยาการสะเต็มยกกำลังสอง เรื่องการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าในประเทศไปสู่ความยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ถ้าพรุ่งนี้...ไม่มีไฟฟ้า”เดินหน้าหลักสูตรสะเต็มกำลังสอง (STEM²)  ขยายผลหลักสูตรไปยังครูผู้แทนจากโรงเรียนในภูมิภาคต่างๆ รวมถึงพัฒนาเว็บไซต์ (http://stem2.science.swu.ac.th/) สำหรับเป็นสื่อกลางเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ โดยปัจจุบันมีโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมใช้หลักสูตรนี้และนำไปใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนแล้วเกือบร้อยโรงเรียนทั่วประเทศ”
 
 
รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวถึงความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรสะเต็มยกกำลังสอง ว่า “นับเป็นมิติใหม่ของการสร้างการเรียนรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าให้กับเยาวชนคนรุ่นในอนาคตอย่างนักเรียนชั้นมัธยมต้น ด้วยการใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการในทุกสาระวิชา สอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
ทั้งนี้ จากการพิจารณาผลงานที่ผ่านรอบสุดท้าย 7 ทีมจากโรงเรียนทั่วประเทศ (โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม โรงเรียนสระแก้ว โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โรงเรียนบ้านทัพหลวง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนอนุกูลนารี โรงเรียนปงรัชดาภิเษก )  ผลการตัดสินปรากฏดังนี้
 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เงินรางวัล 15,000 บาท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนอนุกูลนารี เงินรางวัล 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม เงินรางวัล 8,000 บาท
 
สามารถชมคลิปผลงานนักเรียนได้ที่ facebook แฟนเพจ @stem2curriculum  หลักสูตรสะเต็มกำลังสอง “ถ้าพรุ่งนี้...ไม่มีไฟฟ้าใช้” เป็นหลักสูตรสำเร็จรูป ที่เปิดให้ครูผู้สอนสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://stem2.science.swu.ac.th/  หรือสอบถามรายละเอียดทางอีเมล stem2info@gmail.com
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@ yahoo.com