วันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 06:54 น.

การศึกษา

ม.ราชภัฏโคราชขับเคลื่อน โครงการธนาคารขยะชุมชน

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 14.30 น.
ม.ราชภัฏโคราชขับเคลื่อน โครงการธนาคารขยะชุมชน
 
               
Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) เป็นหนึ่งในกรอบการดำเนินงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ ด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยการสนับสนุนของกระทรวง อว. และนโยบายของ ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งขับเคลื่อนโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏโคราช ได้ลงพื้นที่ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อดำเนินโครงการธนาคารขยะชุมชน ตำบลหนองตาดใหญ่ ซึ่งมีกิจกรรมย่อยคือการให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบโครงการธนาคารขยะชุมชน การจัดตั้งและการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล (สาธิตรูปแบบการดำเนินงาน) การให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางสู่ชุมชนปลอดขยะ (Zero waste) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล (ไม้กวาดจากขวดพลาสติก และการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากถุงพลาสติก ซองขนมซองกาแฟ) โดยมี ดร.ปิยสุดา เทพนอก ผู้จัดการตำบลหนองตาดใหญ่ นายยุทธนา ตอสกุล เลขานุการตำบล พร้อมด้วยทีมงานบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ และผู้จ้างงาน U2T ร่วมดำเนินงาน โดยได้รับเกียรติจาก ท่านจำรัส พลรักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ มาเป็นประธานเปิดและปิดกิจกรรม พร้อมกับมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน
 
               
ทั้งนี้ การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน เป็นแนวคิดการใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็นให้มีประสิทธิภาพสูงสุดรวมถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรในการสร้างรายได้อย่างรู้คุณค่า โดยสามารถมารถพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น จนก่อให้เกิดรายได้ เกิดเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา