วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 10:54 น.

การศึกษา

มฟล.ร่วม มรช.เชียงราย สนับสนุนการออกแบบสภาพแวดล้อม

วันจันทร์ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 08.28 น.
มฟล.ร่วม มรช.เชียงราย สนับสนุนการออกแบบสภาพแวดล้อม
 
 
ผศ.ดร.โกวิทย์ นามบุญมี หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ในฐานะหัวหน้ากลุ่มวิจัยนวัตกรรมเมืองปลอดภัย ได้ร่วมมือกับโครงการพัฒนานวัตกรรมสภาพแวดล้อมสังคมสูงวัย ศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อคนทุกคน Universal Design Center  โปรแกรมสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ในการสำรวจเพื่อร่วมออกแบบสภาพแวดล้อมในการอยู่อาศัย ให้มีความเหมาะสมกับผู้สูงอายุ และกลุ่มประชากรเปราะบาง ณ ชุมชนดอยทอง ย่านเมืองเก่าเชียงราย เพื่อสนับสนุนให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงราย อย่างทั่วถึง และสร้างบรรยากาศความอยู่เย็นเป็นสุข ด้วยองค์ความรู้จากสถานศึกษา ให้เกิดความปลอดภัย ยั่งยืนในการอยู่อาศัย สอดคล้องกับบริบท และความต้องการของสังคมจังหวัดเชียงรายต่อไป
 
 
 
Email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา