วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 17:16 น.

การศึกษา

สสวท. พัฒนา Project 14 แก้ปัญหาเรียนออนไลน์

วันพฤหัสบดี ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 16.27 น.
สสวท. พัฒนา Project 14 แก้ปัญหาเรียนออนไลน์
 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดการเสวนาหัวข้อ “เรียนวิทย์-คณิต บนฐานสมรรถนะด้วยสื่อดิจิทัล Project 14” ออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom และถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊ก IPST Thailand โดยมี ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการเสวนา พร้อมด้วย ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ศาสตราจารย์  ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยมีศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรการศึกษา จากสังกัดกรุงเทพมหานคร  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมรับฟังกว่า 1,000 คน ในทุกช่องทาง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล "Project 14" นำสู่ความปกติใหม่ทางการศึกษา (New Normal Education) สร้างสมรรถนะที่จำเป็นผ่านการเรียนรู้จากปรากฏการณ์จริง   ในชีวิตประจำวันด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ บรรเทาความเดือดร้อนแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในภาวะวิกฤติ
 
ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในงานเสวนาออนไลน์หัวข้อ“เรียนวิทย์-คณิต บนฐานสมรรถนะ ด้วยสื่อดิจิทัล Project 14”  โดยมีศึกษานิเทศก์และครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่า จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กระทบกับการเรียนของนักเรียน สสวท. จึงได้จัดทำ Project 14 เป็นสื่อดิจิทัลเพื่อแก้ปัญหาการเรียนออนไลน์ โดย Project 14 ประกอบด้วยคลิปการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2,000 คลิปครบทุกช่วงชั้น ตรงตามหลักสูตร เชื่อมโยงกับชีวิตจริง มีตัวอย่างหรือแอนิเมชันช่วยอธิบายเนื้อหา ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ครูจึงสามารถใช้สอนได้สะดวก นักเรียนเข้าใจง่าย ช่วยแบ่งเบาภาระครู สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา จึงลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความรู้ได้
 
นับเป็นครั้งแรกที่ สสวท. เปลี่ยนตำราเรียนไปเป็นดิจิทัลซึ่งมีถึง 2,000 คลิป ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สร้างประชากรคุณภาพ ได้เหมาะกับศตวรรษที่ 21
 
สำหรับการเสวนาในครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แนะนำ Project 14 ให้แก่ศึกษานิเทศก์ ครู บุคลาการทางการศึกษา และบุคคล ให้ได้รู้จัก ได้เห็นถึงประโยชน์ และสามารถนำเอาสื่อดิจิทัล Project 14 ที่ สสวท. ได้ตั้งใจจัดทำขึ้นไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและ นำไปประยุกต์ใช้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้ในทุกสถานการณ์  รมช.ศธ กล่าว
 
ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เผยว่าศึกษานิเทศก์มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนการเรียนการสอน เป็นเทรนเนอร์ให้คำแนะนำ เติมเทคนิคใหม่ ๆ ในกระบวนการทำงานการเรียนการสอน ซึ่งยุค  นิวนอร์มัลนี้ เครื่องมือการจัดการเรียนการสอนทางไกลเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยดึงดูดสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ ทั้งยังช่วยลดภาระให้ครู และยังสอดคล้องกับนโยบายของกระทรววงศึกษาธิการ และสพฐ. ที่ได้พยายามผลักดันและส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่มาโดยตลอด เพื่อพัฒนาประชากรในวัยเรียนรู้ให้เติบโตขึ้นอย่างมีสมรรถนะ และพร้อมปรับตัวกับทุกความท้าทายในโลกยุคนิวนอร์มัล  สสวท. ได้พัฒนา Project14 เป็นสื่อดิจิทัลที่มีการจัดการนำเข้าการเรียนการสอนใหม่และมีวิธีนำเสนอที่แตกต่าง รวมทั้งมีบทเรียนและยกตัวอย่างเฉพาะเรื่อง อีกด้วย
 
ศ. ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กล่าวว่า Project 14 เป็นการทำคลิปการสอนทุกเรื่องที่ สสวท.รับผิดชอบตั้งแต่ ป.1- ม.6 แต่ละคลิปยาวประมาณ 15 - 20 นาที เหมาะกับการรับรู้ของเด็ก ครูสามารถหยิบใช้ได้เลย ช่วยลดภาระให้ครูและเพิ่มความเข้าใจให้นักเรียน โดยเนื้อหาที่ยากต่อการจินตนาการเช่น เครื่องจักร หรือภายในเซล สสวท. ก็ใช้แอนิเมชั่น 3 มิติ ช่วยอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้น
 
โควิด - 19 เป็นทั้งวิกฤติและโอกาส โดยสำหรับเด็กที่เข้าถึงคลิปจะเป็นโอกาสในการรับการเรียนการสอนฐานสมรรถนะเพราะคลิปจัดทำโดยผู้ออกแบบหลักสูตร เด็กได้เข้าใจเนื้อหาที่คนวางบทเรียนอยากให้เข้าใจ พัฒนาเป็นนักวิชาชีพฐานดี สร้างความเท่าเทียมในการเรียน  เพราะอยู่ที่ไหน ก็เข้าถึงได้ เด็กได้เห็นตัวอย่างการเรียนการสอนที่เหมือนกัน มีโอกาสเข้าถึงคุณภาพการศึกษาได้
 
นอกจากนี้ Project 14 ยังถูกออกแบบให้มีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทางการวัดผลและประเมินผลในยุคปัจจุบัน ตามแนวทาง PISA  (โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล) และข้อสอบประเมินผลทางการศึกษาต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นโดย สสวท. ซึ่งมุ่งเน้นไปที่แนวทางการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ให้ผู้เรียนมีความฉลาดรู้ มีสมรรถนะในการดำรงชีวิตในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยวัดการเชื่อมโยงความรู้ การประยุกต์ใช้ข้อมูล การคิดวิเคราะห์ และกระบวนการแก้ปัญหา มากกว่าการท่องจำเพียงทฤษฎีเพื่อนำไปสอบโดยไม่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ Project 14 จึงเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยกระตุ้นให้การศึกษาไทยเกิดการปรับรูปแบบไปสู่การเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการ เน้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ผอ. สสวท. กล่าว
 
ล่าสุด สสวท. ได้ดำเนินการนำวีดิทัศน์ Project 14 เข้าสู่โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดทำในรูปแบบ USB Drive ที่ใช้ต้นทุนน้อย แต่มีมูลค่าสูงทางการศึกษา ช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และนำพาประเทศไทยสู่ความปกติใหม่ทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
 
ใช้งานฟรีที่ YouTube IPST Proj14  :  https://youtube.com/c/IPSTProj14 , Facebook IPST Proj14 :  https://www.facebook.com/ipstproj14 ,      Website IPST Proj14   :  https://proj14.ipst.ac.th
 
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@ yahoo.com
 
 

หน้าแรก » การศึกษา