วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 07:30 น.

การศึกษา

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชวนครูทำวิจัย

วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 08.07 น.
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชวนครูทำวิจัย
 
 
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำการวิจัย เข้ามามีส่วนในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียน ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จึงจัดโครงการอบรมครู อาจารย์ ครอบคลุมทุกระดับชั้น ผ่าน Zoom Meeting ดังนี้
 
 
1)  โครงการอบรมแบบออนไลน์เรื่อง “ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ” ในวันพฤหัสบดีที่ 4  พฤศจิกายน  2564  เวลา 13.00 - 16.00 น. วิทยากรโดย   รองศาสตราจารย์ ดร. ชาย โพธิสิตา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แต่งตำรา ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้ว 9 ครั้ง
 
 
2)  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการแบบออนไลน์ เรื่อง “เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูอาชีพ”    ในวันอังคารที่ 30  พฤศจิกายน  2564  เวลา 13.00 - 16.00 น.  วิทยากรโดย  รองศาสตราจารย์ ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ อดีตอาจารย์ สาขาวิจัยและประเมินทางการศึกษา  วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาประสบการณ์การจัดอบรมให้กับคุณครูทั่วประเทศ
 
 
ท่านที่สนใจร่วมกิจกรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกประชาสัมพันธ์ โทร.0-218-9893-4 หรือ 089-178-3456  
 
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com
 
 

หน้าแรก » การศึกษา