วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 03:27 น.

การศึกษา

วธ.เชิญชมวีดิทัศน์แอนิเมชัน “พระมหากรุณาธิคุณ 10 รัชกาล”

วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 16.02 น.
วธ.เชิญชมวีดิทัศน์แอนิเมชัน “พระมหากรุณาธิคุณ 10 รัชกาล”
 
 
 
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้จัดทำวีดิทัศน์แอนิเมชัน“พระมหากรุณาธิคุณ 10 รัชกาล” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี รวมถึงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี เนื่องในโอกาสครบรอบ 239 ปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ โดยเนื้อหาเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ วีดิทัศน์แอนิเมชันมีตัวละครดำเนินเรื่อง คือ น้องร่มเย็น น้องเป็นสุขและคุณเวลาที่เชื่อมผ่านกาลเวลาพาผู้ชมไปพบเหตุการณ์และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ นับตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่ 1 ครั้งสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานีของไทยจวบจนถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย
 
 
เนื้อหาวีดิทัศน์แอนิเมชัน “พระมหากรุณาธิคุณ 10 รัชกาล” มีทั้งหมด 10 ตอน ประกอบด้วย ตอนแรก ปฐมกาลแห่งแผ่นดิน  เป็นเรื่องราวเหตุการณ์รัชกาลที่ 1  เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ทรงทำนุบำรุงประเทศในทุกด้าน ทำให้บ้านเมืองเป็นปึกแผ่น ตอนที่ 2 งามศิลป์งามวรรณกรรม  มีเนื้อหาเกี่ยวกับรัชกาลที่ 2 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารและทรงพระปรีชาด้านวรรณกรรม ศิลปกรรมและดนตรีไทย เป็นยุคทองของวรรณกรรมและศิลปกรรม ตอนที่ 3 เลิศล้ำเศรษฐกิจ กล่าวถึงรัชกาลที่ 3 ทรงพระปรีชาด้านการค้าและทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทำให้ชาติไทยมีความเจริญรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจ การค้าและพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ก่อเกิด “เงินถุงแดง” ซึ่งเป็นเงินกำไรจากสำเภาค้าส่วนพระองค์ที่เก็บไว้ในถุงแดงและทรงให้นำเข้าท้องพระคลังหลวงไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน ตอนที่ 4 เฟื่องฟูแนวคิดอารยะ เป็นเหตุการณ์ในรัชสมัยรัชกาลที่ 4  ทรงใช้การทูตนำชาติไทยให้พ้นภัยจากประเทศมหาอำนาจด้วยการต้อนรับและเปิดการเจรจาในสนธิสัญญาไมตรีและการค้ากับทุกประเทศ ทรงพระปรีชาด้านดาราศาสตร์ ทรงคำนวณและพยากรณ์ การเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้าถึง 2 ปี  ตอนที่ 5 เรืองวัฒนะสู่สากล  รัชกาลที่ 5 ทรงปฏิรูปบ้านเมืองทุกด้านเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเสด็จฯเยือนต่างประเทศ ทรงรักษาอิสรภาพของชาติไทยไว้ได้ ทรงพัฒนาด้านคมนาคม ไปรษณีย์ โทรเลขและน้ำประปา ทรงเลิกทาส ทรงปฏิรูปการศึกษาและทรงให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้น
 
 
ตอนที่ 6 มากล้นการศึกษา รัชกาลที่ 6 ทรงพัฒนาการศึกษาและจัดการศึกษาแก่พสกนิกร ทรงให้ตั้งโรงเรียนมหาดเล็กหลวง โรงเรียนข้าราชการพลเรือน ต่อมาคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการศึกษาภาคบังคับ  ทรงจัดตั้งคลังออมสินต่อมาพัฒนาเป็นธนาคารออมสิน ทรงทดลองจัดตั้งดุสิตธานีเมืองจำลองเพื่อทรงทดลองการปกครองตามหลักประชาธิปไตย ตอนที่ 7 คุณค่าประชาธิปไตย ถ่ายทอดเหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยรัชกาลที่ 7 ทรงแก้ปัญหาเศรษฐกิจชาติตกต่ำ พระราชทานรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2475  ทรงให้สร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าและจัดตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1 ทรงปฏิรูปมหาวิทยาลัย ทรงให้จัดทำหนังสือพระพุทธศาสนาสำหรับเด็กและทรงให้สร้างโรงมหรสพ “ศาลาเฉลิมกรุง”  ตอนที่ 8 หลอมรวมใจสามัคคี รัชกาลที่ 8 เสด็จประพาสสำเพ็งเพื่อสมานมิตรไมตรีระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีน ตอนที่ 9 พระบารมีสถิตใจ รัชกาลที่ 9 พระราชทานโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศไทย และแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงแก่พสกนิกร และตอนที่ 10 เพื่อผองไทยเพื่อแผ่นดิน  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ
 
 
วธ.ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและประชาชนเข้าชมวีดิทัศน์แอนิเมชัน “พระมหากรุณาธิคุณ 10 รัชกาล” เพื่อเรียนรู้พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรือง  กระทั่งชาติไทยมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงสืบมาถึงปัจจุบัน โดยเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้ เพียงสแกนผ่าน QR code หรือเว็บไซต์ www.ใต้ร่มพระบารมี239ปีกรุงรัตนโกสินทร์.com และรับชมได้ที่ยูทูปสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม https://www.youtube.com/playlist?list=PLTm764EhTYBKMmyF6CXtZ5olTcAcFpno4
 
 
 
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@ yahoo.com