วันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 08:04 น.

การศึกษา

สำนักหอสมุด มข.เปิดโลกการเรียนรู้ metaverse experience

วันพุธ ที่ 03 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 17.10 น.
สำนักหอสมุด มข.เปิดโลกการเรียนรู้ metaverse experience
 
               
รศ.นพ. สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะการเข้าไปมีประสบการณ์ในโลกเสมือนจริงทางดิจิทัล หรือ metaverse experience จึงได้นำอุปกรณ์ VR Headset ที่สำนักหอสมุดจัดหาไว้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ออกให้บริการเปิดประสบการณ์ผ่าน metaverse experience แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในงานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครั้งที่ 9 ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย มีความเท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality education for ALL) ตามแนวทางของ Sustainable development goal ข้อที่ 4 (SDG4) โดยเฉพาะการยื่นโอกาสทางการศึกษาสู่ชุมชนทั่วไป (community outreach) ผ่านกิจกรรมด้านการเรียนรู้ในแง่มุมต่างๆ
 
         
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายส่งเสริมให้ทุกส่วนงานดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ( Lifelong learning) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่ เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้สำหรับทุกคน (Learning center for ALL) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าถึงการศึกษาสำหรับสมาชิกทุกกลุ่มของสังคม จึงได้มีการปรับเปลี่ยนภารกิจหลายด้านเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น พัฒนา platform การเรียนรู้แบบออนไลน์สำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (Learning program ด้าน life skill) การเปิดพื้นที่ meeting space ของหอสมุดกลาง เป็นพื้นที่แห่งการพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับทุกคนในชุมชน โดยไม่มีค่าบริการ ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ที่ล้ำสมัย เช่น VR headset เพื่อส่งเสริมจินตนาการในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning society) ต่อไป
 
 
สำหรับผู้สนใจสามารถทดลองใช้งานได้ที่หอสมุดกลางและห้องสมุดประจำคณะทุกแห่ง ของ  มหาวิทยาลัยขอนแก่นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟสบุ๊กสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น @kkulib
 
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา