วันอังคาร ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 06:08 น.

การศึกษา

ม.รามฯ จับมือ 24 สถาบัน บันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน

วันเสาร์ ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2565, 08.42 น.
ม.รามฯ จับมือ 24 สถาบัน  บันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน
 
               
รองศาสตราจารย์สุวรรณี  เดชวรชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ระหว่างสถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์  เลิศฤทธิ์ ประธานที่ประชุม ทคบร.และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และอธิการบดีจากสถาบันสมาชิกของที่ประชุม ทคบร. จำนวน 24 สถาบัน ร่วมลงนามผ่านระบบ Zoom
 
 
             
สำหรับ บันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยงการศึกษาระหว่างสถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ในการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบัน เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมประสบการณ์ทางวิชาการและสังคมแก่นิสิต นักศึกษา อีกด้วย
 
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา