วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 14:28 น.

การศึกษา

วัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายสังฆทานออนไลน์ แด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 18 ครั้งที่ 158

วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 08.28 น.

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 พระภาวนาธรรมวิเทศ ผู้แทนวัดพระธรรมกายและกัลยาณมิตรทั่วโลก ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน  วัดพระธรรมกาย และกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา) ปีที่ 18 ครั้งที่ 158 และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 123 จำนวน  80 กองทุน  ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยระบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM

พิธีเริ่มเวลา 09.00 น. เป็นพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่  123  พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 18  ครั้งที่ 158 โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลา วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์, และนางสาวสุภาพร  เกตุสุริยงค์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ต่อด้วย พระภาวนาธรรมวิเทศ กล่าวความในใจ และเปิดวีดีโอประมวลภาพทบทวนงานฟื้นฟูศีลธรรมโลก

โอกาสนี้ พระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลา วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง กล่าวว่า “ ฝากถึงเรื่องความสามัคคี ของคณะสงฆ์ 3 จังหวัด 4 อำเภอ ภาคใต้ อยากให้เราสามัคคีเหมือนมด  มีเป้าหมายที่สำคัญ  คือพระพุทธศาสนา  ดังหลักธรรมเพื่อการบริหาร พละ 4 ประการได้แก่ 1 ปัญญาพละ การเสพสื่อต่างๆ  อยากให้พวกเราใช้ปัญญาในการพิจารณา  การรู้จักปรับตัว ให้เข้ากับสถานการณ์   แต่ไม่ทิ้งหลักธรรมเป้าหมายในทางพระพุทธศาสนา  อันเป็นอัตลักษณ์ของชาวพุทธ  2.วิริยพละ คือ ความพากเพียร ในการศึกษาคำสอน มาประยุกต์ใช้ ในแต่ละสถานการณ์ 3.อนวัชชพละ ประกอบ บำเพ็ญ งานที่ไม่เป็นภัยต่อศาสนา 4. สังคหพละ คือสิ่งที่ญาติโยมทุกภาคส่วนได้ทำในวันนี้  ทั้งทาน ปิยวาจา (กำลังใจ) อัตถจริยา ( บำเพ็ญประโยชน์ให้คณะสงฆ์ 3 จังหวัด 4 อำเภอภาคใต้ สมานัตตตา (เสมอต้นเสมอปลาย) อย่างที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในครั้งนี้  ”

โดยตลอดพิธีมีพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เป็นจำนวนมาก อาทิ กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี, กำแพงเพชร, จันทบุรี, ชลบุรี, เชียงใหม่, ตราด, นราธิวาส, ปทุมธานี, ปัตตานี, ยะลา, ระยอง, ราชบุรี, สงขลา, สระบุรี, สุพรรณบุรี  เป็นต้น ต่างประเทศ อาทิ อินโดนีเซีย, นอร์เวย์, อิตาลี,  สวิตเซอร์แลนด์, อังกฤษ , เยอรมนี, ออสเตรเลีย เป็นต้น

อนึ่ง พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 232 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร จังหวัดปัตตานี ปัจจุบันจัดติดต่อกันเป็นปีที่ 18 ครั้งที่ 158 รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 303 ล้านบาท และจะจัดอย่างต่อเนื่องจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ รวม 15 ปี มอบแล้วกว่า 39,000 กองทุน เป็นเงินกว่า 80 ล้านบาท

หน้าแรก » การศึกษา